Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Postdoctoral Researcher

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2022-08-05 - 2022-09-05
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko:

Postdoctoral Researcher

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: biologiczna

Typ i rodzaj konkursu: NCN

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy osoby zainteresowanej badaniami elastyczności metabolicznej komórki, w szczególności rolą stresu mitochondrialnego wywołanego zanieczyszczeniami środowiskowymi (pyłem nanocząsteczek plastiku). Badania będą prowadzone na hodowlach komórkowych komórek nabłonka płuc: zdrowych i nowotworowych. Niezwykle istotne są badania podstawowe dotyczące reorganizacji funkcji mitochondriów w procesie adaptacji

bioenergetycznej komórki, ponieważ jest to proces niezbędny dla utrzymania jej przy życiu w warunkach stresu środowiskowego.

Stanowisko badawcze nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres umowy: 4 lata. W badaniach będą wykorzystywane techniki biochemiczne, mikroskopowe (mikroskopia konfokalna i elektronowa) oraz metody biologii molekularnej.

Oczekujemy

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora biologii w zakresie biochemii, biologii komórki lub nauk pokrewnych, uzyskany najwyżej 7 lat przed złożeniem podania (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem);
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjne w zakresie biochemii i/lub biologii komórki i/lub w zakresie metod mikroskopowych;
 • Umiejętność prowadzenie hodowli komórkowych;
 • Wysoka motywacja do intensywnej pracy naukowej poparta dotychczasową aktywnością naukową (dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR) oraz opiniami opiekunów naukowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Nie podejmowanie innej pracy podczas trwania zatrudnienie na stanowisku Post-doc w Instytucie Nenckiego.

Oferujemy

Oferujemy:

 • umowę o pracę od 2022 roku (48 miesięcy od chwili zatrudnienia)
 • rozpoczęcie pracy w październiku 2022 roku.
 • wynagrodzenie: 7800 brutto

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN.
 • Życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć.
 • Odpis aktu nadania stopnia doktora nauk biologicznych.
 • Kontakt do 3 osób mogących dać referencje

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie dokumentów mailem na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem „POSTDOC NCN OPUS JS” do 5 września 2022 r.

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną (możliwość rozmowy w formie zdalnej). Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybrane osoby. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Opis firmy

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter