Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

POST-DOC w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

For show action intranetlogoifps 201x124
Termin ważności:
2018-10-12 - 2018-11-12
Województwo / region:
Firma:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Na podstawie Zarządzenia nr 10

Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,

z dnia 9 lipca 2018 r. ogłaszam

 

Konkurs na stanowisko post-doc

w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego

w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Projekt: Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”, grant NCN SONATA BIS 6

 

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Monika Ołdak

Stanowisko: pracownik badawczo-techniczny na stanowisku typu post-doc w pełnym wymiarze czasu pracy

Wynagrodzenie całkowite (brutto): 5 900 zł miesięcznie

Czas trwania zatrudnienia: 38 miesięcy

Termin składania zgłoszeń: do 05.11.2018

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu składania zgłoszeń

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Zatrudnienie na stanowisku post-doc uzależnione jest od spełnienia warunków dla osób zatrudnionych w projekcie NCN SONATA BIS 6, określonych w dokumencie "Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki", stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SONATA BIS 6 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis6-15-06-2016).

 

Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora z dziedzin biologicznych, medycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z wyjątkami zawartymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i nie później niż do dnia podpisania umowy o pracę w projekcie
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach w szczególności na modelu danio pręgowanego (zebrafish)
 3. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 4. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.)
 5. biegła znajomość języka angielskiego
 6. umiejętność prezentowania wyników badań
 7. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 8. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”. W ramach projektu post-doc będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury oraz informacji dostępnych w bazach danych, przeprowadzania badań z zakresu sekwencjonowania nowej generacji (NGS), badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego, analizy wyników badań oraz ich prezentacji, jak również przygotowywania publikacji naukowych.

 

Kandydatów prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnieć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie wyższego wykształcenia i stopnia doktora nauk ewentualnie dokumentów potwierdzających, że stopień doktora nauk zostanie uzyskany do czasu podpisania umowy o pracę w projekcie
 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1)
 6. oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych (załącznik nr 2)

 

Do konkursu nie może przystąpić:

1. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na postawie art. 124 pkt 3-4, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. l pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. oraz i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.

2. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w art. 56, ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z 2010 r. może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń do 5 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do IFPS).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od terminu składania zgłoszeń

 

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem "Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Genetyki IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

 

 

Kierownik projektu

Dr hab. n. med. Monika Ołdak

 

Załącznik nr 1

Zgoda kandydata do pracy na nabór bieżący

 

 

 

 

 

……………………………………………...

   nazwisko i imię kandydata

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10; 02-042 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 


.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

 

 

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna

 

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa;
 • e-mail: iod@ifps.org.pl
 1. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres wskazany w przepisach szczegółowych.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.


                                                                                            

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Październik 2018>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
5
6
7
10
11
Life Science Open Space
2018-10-11 do 2018-10-11
12
13
14
16
18
INSIDE TRENDS
2018-10-18 do 2018-10-19
Meet Up Food Supplement Ingredients
2018-10-18 do 2018-10-18
19
20
21
22
27
28
Lifestyle Medicine Academy
2018-10-28 do 2018-10-29
29
31
1
2
3
4
Newsletter