Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Post-doc

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2021-08-23 - 2021-09-27
Województwo / region:

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

 

Post-doc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej

Dziedzina nauki: immunologia, biologia komórki

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus20 „Mechanizmy kontrolujące endocytozę CD14 jako regulatory odpowiedzi zapalnej makrofagów”.

 

 

Wymagania:

 

 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub technicznych ze specjalnością w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub pokrewnych
 • stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (z wyłączeniem ustawowych urlopów związanych z opieką i wychowaniem dzieci)
 • wysoka motywacja do pracy naukowej i udokumentowany dorobek w zakresie biologii komórki, immunologii, biochemii lub pokrewnym (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia)
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii komórki, biochemii, hodowli linii komórkowych; umiejętności manipulacji genetycznych metodą CRISPR/Cas9, pracy z lipidami, mikroskopii konfokalnej mile widziane
 • umiejętność samodzielnej pracy badawczej w tym formułowania i testowania hipotez oraz planowania i wykonywania doświadczeń
 • znajomość podstawowych programów komputerowych w tym programów statystycznych; bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

 • planowanie i przeprowadzanie eksperymentów oraz analiza i opracowanie wyników
 • prowadzenie hodowli komórkowych i manipulacje genetyczne poziomem białek zaangażowanych w endocytozę białka CD14 (m. in obserwacje mikroskopowe); analiza zmian odpowiedzi zapalnej komórek (m. in. immunobloting, ELISA, qPCR), oraz aktywności enzymów zaangażowanych w przemiany lipidów
 • analiza zmian palmitoilacji białek metodą ABE i CLICK

 

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę
 • data rozpoczęcia pracy 01.01.2022r

umowa na czas określony, 24 miesiące

 • dodatkowe benefity: pakiet medyczny, fundusz socjalny

Oferuję pracę w młodym zespole posiadającym bogate doświadczenie w badaniach z zakresu biologii błon komórkowych i transdukcji sygnałów regulujących odpowiedź zapalną w makrofagach.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie dokumentów do 27.09.2021 r. emailem na adres: postdoc@nencki.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys oraz list motywacyjny
 • kopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie stopnia doktora
 • krótki opis doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem technik badawczych stosowanych przez aplikanta/aplikantkę;
 • dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych gotowych udzielić referencji
 • oświadczenie aplikanta/aplikantki, że jego praca nie jest finansowana z innych projektów Narodowego Centrum Nauki

Na rozmowę kwalifikacyjną będą zaproszeni wybrani kandydaci.

 

 

Dane kontaktowe: a.ciesielska@nencki.edu.pl

 

Link do strony internetowej:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-09-30apsv2/streszczenia/499928-pl.pdf

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2021 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter