Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

POST-DOC

For show action logowydzial v2pl
Termin ważności:
2020-11-13 - 2020-12-20
Województwo / region:
mazowieckie, Warszawa
Firma:
Uniwersytet Warszawski

Konkurs na stanowisko post-doc finansowany z grantu NCN OPUS 18


Organizacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, Zakład Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin 

Stanowisko: post-doc finansowany w ramach projektu NCN OPUS 18 „Mechanizmy redystrybucji cynku z korzeni do pędów w warunkach deficytu cynku”.

Czas trwania projektu – 48 miesięcy. Kandydat wyłoniony w konkursie będzie podlegał regularnym ocenom okresowym.

Opis projektu
Niedobór cynku (Zn) w pożywieniu, to jeden z problemów żywieniowych współczesnego świata. Przyczyną jest, między innymi, jego niska biodostępność w glebie, a w konsekwencji niewystarczająca zawartość w produktach pochodzenia roślinnego. Konsumowane przez ludzi części roślin powinny zawierać optymalną ilość tego mikroelementu. Znacząca ilość spożywanej przez ludzi żywności pochodzenia roślinnego to nadziemne części roślin. Dlatego też poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za transport Zn z korzeni do pędów może w przyszłości zaowocować polepszonym składem mineralnych konsumowanych części roślin.
Większość opisanych do tej pory badań dotyczących molekularnych podstaw regulacji transportu Zn z korzeni do pędów prowadzono na całych korzeniach lub na częściach apikalnych. Nasze ostatnie wyniki sugerują, iż apikalna, środkowa i nasadowa część korzenia (różniące się wiekiem i budową anatomiczną) pełnią unikalną, prawdopodobnie odmienną rolę w regulacji tego procesu. W oparciu o te dane, w niniejszym projekcie postawiono następującą hipotezę: obniżenie stężenia Zn w podłożu (wprowadzenie warunków deficytu Zn) indukuje procesy prowadzące do redystrybucji części Zn nagromadzonego w części środkowej korzenia i przetransportowanie jej do pędu w celu zapewnienia odpowiedniego stężenia tego mikroelementu dla prawidłowego rozwoju części nadziemnych. Proponowane badania pokażą po raz pierwszy zróżnicowanie funkcjonalne części korzenia w regulacji efektywności translokacji Zn do pędu. 
Celem niniejszego projektu jest weryfikacja przedstawionej powyżej hipotezy poprzez: (a) określenie poziomu akumulacji Zn w pędach oraz apikalnych, środkowych i nasadowych częściach korzeniach roślin rosnących w warunkach optymalnych oraz w deficycie Zn, (b) identyfikacja genów, wykazujących zwiększoną ekspresję w korzeniach w deficycie Zn, które potencjalnie uczestniczą w redystrybucji Zn z korzeni do pędów; (c) sklonowanie trzech genów o potencjalnej roli w redystrybucji Zn z korzenia do pędu, (d) określenie lokalizacji subkomórkowej oraz specyficzności substratowej białek kodowanych przez trzy sklonowane geny; (e) wybranie spośród trzech badanych genów (punkt c-d) genu, który koduje białko o potwierdzonej aktywności transportowej w stosunku do Zn i określenie jego tkankowo-specyficznej ekspresji ; ( e-1) wygenerowanie roślin z mutacją w wybranych genie (kodującym transporter Zn); (e-2) analizę fenotypową roślin z mutacją w wybranym genie w celu określenia jego funkcji w procesie translokacji Zn z korzenia do pędu w warunkach deficytu Zn. Badania zaproponowane w projekcie przyczynią się do zrozumienia roli środkowej części korzenia w procesach odpowiedzialnych za dystrybucję Zn w roślinach.

Wymagania: 
1. Stopień naukowy doktora w zakresie: biologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki bądź pokrewne, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych); 
2. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych; 
3. Plan dalszej działalności badawczej;
4. Duża samodzielność naukowa oraz bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym; 
5. Pożądane: (a) doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej; (b) umiejętność korzystania z narzędzi bioinformatycznych stosowanych w biologii molekularnej; (c) znajomość metod statystycznych stosowanych w naukach eksperymentalnych; (d) znajomość metod analitycznych stosowanych przy oznaczaniu stężenia metali w próbkach biologicznych; (e) doświadczenie dydaktyczne (prowadzenie ćwiczeń, opieka nad studentami studiów magisterskich). Nie jest konieczne spełnienie wszystkich kryteriów. 
6. pożądany staż zagraniczny lub widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, udział w realizacji 
7. skontaktowanie się z kierownikiem projektu w ramach którego będzie zatrudniony kandydat – dr hab. Anna Barabasz a.barabasz@uw.edu.pl

Opis podstawowych obowiązków: realizacja zaplanowanych w projekcie zadań badawczych,  opieka nad doktorantem oraz studentem studiów magisterskich, sporządzanie raportów, publikowanie wyników badań w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych.
 
Wynagrodzenie zaplanowane w okresie pierwszych trzech miesięcy  8 500PLN/miesiąc (jest to tzw. kwota„brutto brutto”). Kwota przeznaczona na wynagrodzenie w następnych miesiącach ulegnie podwyższeniu. 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć: 
1. podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”.; 
2. kopia dyplomu doktora; 
3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/); 
4. 1 fotografię; 
5. życiorys naukowy; 
6. spis publikacji; 
7. informację o przebiegu pracy zawodowej; 
8. list motywacyjny; 
9. opinię z dotychczasowych miejsc pracy; 
10. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu :” Oświadczam, że zapoznałem/ łam się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, udostępniane na stronie internetowej wydziału” 
pkt. 5-8 w wersji elektronicznej na adres: dziekanat@biol.uw.edu.pl oraz a.barabasz@uw.edu.pl

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1 pok. 104 A) terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 10:00.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 25 stycznia 2021 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Ogłoszenie o rekrutacji znajduje się również na stronie Wydziału Biologii UW: https://www.biol.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/19/2020/11/WB_K_17_2020.pdf 
 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter