Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

POST-DOC

For show action ifps logo
Termin ważności:
2020-01-23 - 2020-02-28
Województwo / region:
mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Na podstawie Zarządzenia nr 13

Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,

z dnia 12 lipca 2019 r. ogłaszam

Konkurs na stanowisko post-doc

w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego

w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Projekt: Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”, grant NCN SONATA BIS 6

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Monika Ołdak

Stanowisko: pracownik badawczo-techniczny na stanowisku typu post-doc w pełnym wymiarze czasu pracy

Wynagrodzenie całkowite (brutto): 7500 zł miesięcznie

Czas trwania zatrudnienia: 24 miesięcy

Termin składania zgłoszeń: do 15.03.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu składania zgłoszeń

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Zatrudnienie na stanowisku post-doc uzależnione jest od spełnienia warunków dla osób zatrudnionych w projekcie NCN SONATA BIS 6, określonych w dokumencie "Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki", stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SONATA BIS 6 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis6-15-06-2016).
 

Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora z dziedzin biologicznych, medycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z wyjątkami zawartymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i nie później niż do dnia podpisania umowy o pracę w projekcie
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach w szczególności na modelu danio pręgowanego (zebrafish)
 3. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 4. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.)
 5. biegła znajomość języka angielskiego
 6. umiejętność prezentowania wyników badań
 7. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 8. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”. W ramach projektu post-doc będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury oraz informacji dostępnych w bazach danych, przeprowadzania badań z zakresu sekwencjonowania nowej generacji (NGS), badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego, analizy wyników badań oraz ich prezentacji, jak również przygotowywania publikacji naukowych.

Kandydatów prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnieć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie wyższego wykształcenia i stopnia doktora nauk ewentualnie dokumentów potwierdzających, że stopień doktora nauk zostanie uzyskany do czasu podpisania umowy o pracę w projekcie
 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1)
 6. oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych (załącznik nr 2)

Do konkursu nie może przystąpić:

1. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na postawie art. 124 pkt 3-4, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. l pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. oraz i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.

2. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w art. 56, ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z 2010 r. może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do IFPS).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od terminu składania zgłoszeń

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem "Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Genetyki IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


Kierownik projektu

dr hab. n. med. Monika Ołdak

 

 

Źródło

Logo w150
Załączniki
Dane do kontaktu
Newsletter