Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

POST DOC

Fit company profile nencki logo eng 1 768x253
Termin ważności:
2019-10-31 - 2019-11-30
Województwo / region:
Mazowieckie

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: POST-DOC

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Grupa Neurobiologii Naprawczej, Instytut Nenckiego

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: Nauki Biologiczne, Nauki Medyczne

Typ i rodzaj konkursu: NCN OPUS 16

 

Opis projektu i zakres zadań na stanowisku:

 

W badaniach modelowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ssaków stwierdzono, że mimo zniszczenia połączeń nerwowych i upośledzenia przewodzenia, rdzeń zachowuje umiarkowaną zdolność do kompensowania ubytków funkcji i reorganizacji przetrwałych sieci nerwowych. Ich reorganizacja wynika z potencjału neuronów rdzenia kręgowego i struktur nadrdzeniowych do plastyczności strukturalnej i neurochemicznej. Tymi procesami można eksperymentalnie sterować. W projekcie zaproponowano badania, które mają na celu ocenę skuteczności małoinwazyjnych podejść terapeutycznych do leczenia paraplegii. Będzie analizowany wpływ selektywnego stymulowania wybranych grup motoneuronów (MN) z użyciem nowatorskiej metody chemogenetycznej (DREADD) na funkcje ruchowe szczurów i własności molekularne oraz elektryczne MN. Zaproponowana metoda umożliwia „zdalne” i przejściowe manipulowanie aktywnością neuronów. Doświadczenia będą prowadzone na swobodnie poruszających się szczurach, po domięśniowym podaniu wektorów AAV-DREADD. Skuteczność tej metody zostanie porównana ze skutecznością alternatywnego podejścia z użyciem domięśniowego wszczepu wektora AAV z transgenem AAV-TrkB, który, jak się oczekuje, zwiększy wrażliwość MN na endogenną neurotrofinę BDNF. Projekt obejmuje badania mechanizmów regulacji receptorów motoneuronalnych, przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi, które nie były jeszcze stosowane w badanych obszarach anatomicznych. Zaproponowane podejścia terapeutyczne mogą mieć potencjał translacyjny w leczeniu uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi.

 

Zadania realizowane we współpracy z doktorantami obejmą badanie efektów (1) aktywacji chemogenetycznej, za pomocą DREADDs (hM3Dq), motoneuronów unerwiających mięśnie prostowniki stawu skokowego i (2) nadekspresji receptora TrkB w motoneuronach unerwiających prostowniki stawu skokowego u szczurów poddanych całkowitemu przecięciu rdzenia kręgowego. Badania będą dotyczyły sprawności ruchowej zwierząt, unerwienia i dystrybucji wewnątrzkomórkowej wybranych białek oraz ultrastruktury połączeń synaptycznych na motoneuronach.

Oczekujemy

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie:

stopień naukowy DOKTORA w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia). W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile wnioskodawca może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

 

 1. Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie; pożądany certyfikat)

 

 1. Doświadczenie zawodowe:
 • praca eksperymentalna na zwierzętach (badanie zachowania zwierząt w zakresie funkcji czuciowych i ruchowych, zabiegi mikrochirurgiczne w zakresie rdzenia kręgowego i mięśni)
 • praca eksperymentalna z użyciem materiału pochodzenia zwierzęcego (izolowanie i frakcjonowanie struktur układu nerwowego, badania ekspresji genów i białek, analiza neuroanatomiczna mapująca struktury układu nerwowego, analiza cyfrowego obrazu mikroskopowego
 • znajomość mikroskopii konfokalnej
 • analiza statystyczna danych

 

 1. Umiejętności wynikające z doświadczenia zawodowego; również:
 • planowanie doświadczeń, analiza i opracowywanie danych morfometrycznych i biochemicznych, analiza statystyczna wyników, analiza komputerowa obrazów z użyciem programów ImageJ, ImageProPlus, umiejętność pisania MAKR,
 • znajomość komputerowych programów graficznych COREL DRAW,
 • znajomość biologii molekularnej i biochemii – metod takich jak: izolowanie i oczyszczanie DNA, RNA, amplifikacja, qPCR,
 • interpretowanie danych,

 

 1. Pożądane kompetencje:
 • umiejętność przygotowania materiału do analizy w mikroskopie elektronowym
 • umiejętność zakładania i prowadzenia hodowli komórkowych

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • czas trwania umowy: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy
 • data rozpoczęcia pracy: 15 maja 2020
 • możliwość uczestnictwa w naukowych zjazdach o randze międzynarodowej, wyjazdy krótkoterminowe (do 3 miesięcy) na staż/szkolenie, udział w programie ERASMUS
 • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny

 

Forma składania ofert: postdoc@nencki.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 listopada 2019

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy z uwzględnieniem listy publikacji i komunikatów zjazdowych
 • list motywacyjny
 • dyplom uzyskania stopnia doktora
 • świadectwa ukończenia specjalistycznych kursów
 • co najmniej jedna referencja osoby znającej przedmiot pracy doktorskiej kandydata/ kandydatki

 

Link do strony internetowej Pracowni: http://www.nencki.gov.pl/grupa-neurobiologii-naprawczej

 

Opis firmy

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
30
31
1
2
3
4
7
MEDmeetsTECH
2019-11-07 do 2019-11-07
9
40. Kongres i Targi LNE
2019-11-09 do 2019-11-10
10
11
15
16
17
22
24
27
28
Warsaw FOODHATON 2019
2019-11-28 do 2019-11-28
29
30
1
Newsletter