Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Business Development Manager)

For show action wum logo
Termin ważności:
2019-01-11 - 2019-02-10
Województwo / region:
mazowieckie, Warszawa
Firma:
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatki/a na stanowisko

Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Business Development Manager)

 w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek

Nr ref. APK/1210-2/2019

 

Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednostką badawczą prowadzącą działalność w zakresie: badań nad zastosowaniem komórek w medycynie regeneracyjnej, biobankowania komórek oraz wytwarzania leków zawierających żywe komórki (ATMP – produkty lecznicze terapii zaawansowanych; zarówno w trybie HE-ATMP jak i ATIMP)

Główne zadania:

 • przygotowanie długoterminowego planu biznesowego działania Laboratorium Badawczego – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z uwzględnieniem analizy rynku porównywalnych usług,
 • coroczne opracowywanie bieżącego planu biznesowego, wraz z budżetem oraz zarządzanie jego realizacją, w tym opracowywanie środków zaradczych w przypadku występowania odchyleń od zakładanych planów,
 • sporządzanie kalkulacji finansowej dla wyceny: produktów oferowanych przez Jednostkę, w tym preparatów leczniczych zawierających żywe komórki (HE-ATMP, ATIMP), preparatów komórkowych wytwarzanych do celów naukowych oraz zlecanych Jednostce usług badawczych,
 • zarządzanie realizowanymi w Jednostce projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi pod kątem realizacji zakresu prac, terminowości wykonania, zachowania planowanego budżetu i spełniania innych warunków wynikających np. z umów o dofinansowanie,
 • wspieranie działań Jednostki w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym poszukiwanie możliwości i kanałów sprzedaży wytwarzanych produktów HE-ATMP i ATIMP oraz usług a także  udział w kreowaniu polityki pozyskiwania grantów i pomoc w przygotowywaniu aplikacji o ich pozyskanie,
 • planowanie, organizacja i udział w działaniach promocyjnych i marketingowych Jednostki.
 • zarządzanie wykonywaniem obowiązków przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako sponsora badań klinicznych, określonych w odrębnych przepisach, w tym ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016, poz. 2142),
 • reprezentowanie jednostki w prowadzonych badaniach klinicznych, gdy sponsorem tego badania jest podmiot trzeci.

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku menedżera produktu lub menedżera w obszarze rozwoju biznesu w branży biotechnologicznej, farmaceutycznej bądź innej pokrewnej,
 • znajomość podstawowych narzędzi marketingowych w obszarze B2B i zdolność definiowania strategicznych kierunków rozwoju,
 • znajomość rachunku zysku i strat i umiejętność zarządzania  nim w jednostce biznesowej,
 • umiejętność sporządzania planów biznesowych w odniesieniu do projektów i budżetów jednostek,
 • doświadczenie w finansowaniu projektów biznesowych, w tym  w oparciu o dotacje pozyskiwane ze środków publicznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny

Wymagane oświadczenia:

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następujących klauzul:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącej rekrutacji prowadzonej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”
 • „Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM, zawartych w treści ogłoszenia o pracę na stanowisko Menedżera ds. Rozwoju Biznesu (Business Development Manager).”

Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

 • „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie.”

Zasady ochrony danych osobowych stosowanych przez WUM:

 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibąw Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Dokumenty prosimy składać do dnia 10 lutego 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Dokumenty przyjmujemy:

 • w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
 • pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,
 • pocztą elektroniczną na adres malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego  w tytule e-maila. 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Styczeń 2019>

pnwtśrczptsbnd
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter