Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego/specjalisty/starszego specjalisty w zakresie cytometrii przepływowej

Fit company profile ichb pan kolor wersja 2
Termin ważności:
2021-04-19 - 2021-05-15
Województwo / region:
Poznań

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 9/2021/T
NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO/ SPECJALISTY/ STARSZEGO
SPECJALISTY W ZAKRESIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ

INSTYTUCJA: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
MIASTO: Poznań
ADRES: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
RODZAJ STANOWISKA: pracownik techniczny / specjalista / starszy specjalista
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne/ nauki biologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 16 kwietnia 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 maja 2021 r.
LINK DO STRONY: https://www.ibch.poznan.pl/

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oferuje zatrudnienie w wiodącym ośrodku naukowym, w nowo
tworzonej pracowni, w ramach projektu pt. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach
Biologicznych i Biomedycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada stworzenie infrastruktury informatycznej do gromadzenia i przetwarzania danych obrazowych oraz zintegrowanej platformy obliczeniowej.

 

Zakres obowiązków:

 • planowanie i wykonywanie analiz metodą cytometrii przepływowej.
 • przygotowanie dokumentacji wyników i katalogu stosowanych metod.
 • przygotowanie materiału do analiz cytometrycznych, w tym hodowlę komórek eukariotycznych i
 • uzyskiwanie zawiesin komórek z tkanek.
 • organizację laboratorium cytometrii, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i dostępności
 • odczynników.
 • udział we wdrażaniu nowych metod.

 

I. Profil Kandydata
 

Wymagania:

 • co najmniej tytuł magistra w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub nauk
 • pokrewnych.
 • bardzo dobra znajomość metod klasycznej cytometrii przepływowej oraz umiejętność ich
 • praktycznego stosowania.
 • znajomość metod cytometrii obrazowej będzie dodatkowym atutem.
 • znajomość języka angielskiego.
 • umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.
 • umiejętność pracy w zespole i organizowania własnej pracy.
 • samodzielność, gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

II. Zgłoszenie w konkursie powinno zawierać
1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN.
2. CV wraz danymi kontaktowymi osoby, która może wystawić opinię na temat kandydata.
3. List motywacyjny.
4. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

III. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć za pośrednictwem portalu eRecruiter pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplate /RecruitmentForm.aspx?WebID=3ee9b748216e411f9674140ddfdc96d4

 

IV. Przesyłanie zgłoszeń do 15 maja 2021 r. (liczy się data wpływu aplikacji).
V. Wybrani na podstawie zgłoszeń kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji.
VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 maja 2021 r.
VII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
VIII. Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 • Wynagrodzenie: nie mniej niż 4 500 zł netto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia kandydata).
 • Preferowana data rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2021 r.
 • Inne (np. dofinansowanie wczasów, Karta Multisport etc.).
 • Możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwoju naukowego i zawodowego (m.in. staże, szkolenia i konferencje krajowe i zagraniczne).

Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Paulina Jackowiak, Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej, tel. 61 852 85 03 wew. 1640, e-mail: paulinaj@ibch.poznan.pl

 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327, NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter