Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko post-dok finansowane z grantu NCN Opus 18

For show action logo ihar pib
Termin ważności:
2021-01-07 - 2021-02-07
Województwo / region:
Firma:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB

Konkurs na stanowisko post-dok finansowane z grantu NCN Opus 18

Organizacja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie

Stanowisko: post-dok finansowany w ramach projektu NCN Opus 18 pt.: „Nanocząstki chitozanu funkcjonalizowane dwuniciowym RNA jako nowa strategia ochrony roślin”

Wymagania:

 • stopień doktora nauk biologicznych lub dziedzin pokrewnych uzyskany w czasie do 7 lat, z preferencją do 3 lat, przed tym konkursem,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w biologii molekularnej roślin w tym w badaniach transkryptomicznych i analizie danych RNA seq,
 • doświadczenie w obszarach interakcja roślina-patogen, odporność roślin, wirulencja patogenów,
 • preferowane wcześniejsze doświadczenie w badaniach roślin zbożowych, grzybów patogenicznych, Fusarium sp. jak również eksperymentalne wykorzystanie procesów RNAi,
 • dobra umiejętność pisania tekstów anglojęzycznych potwierdzona recenzowanymi publikacjami w tym takimi, w których kandydat/ka jest autorem korespondencyjnym,
 • staże zawodowe w polskim lub zagranicznym zespole naukowym i kierowanie projektem naukowym będą ważnymi dodatkowymi atutami,
 • kandydat/ka powinien spełnić wszystkie wymogi formalne wymagane dla tego stanowiska zdefiniowane przez NCN (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-rada-post-doc),

Oczekuje się, że wybrana osoba będzie cechowała się entuzjazmem i konstruktywnym podejściem do osiągania celów projektu, dobrą współpracą z doktorantem afiliowanym do tego projektu, zespołem współpracującym oraz pozostałymi członkami zespołu.

Celem projektu jest zaprojektowanie i uzyskanie nowego systemu ochrony roślin wykorzystującego biologiczne cechy chitozanu oraz procesy RNAi aktywowane przez dsRNA w komórkach rośliny i organizmu patogena. Pakiety badawcze projektu to m.in.:

 • szczegółowa molekularna, transkryptomiczna i fenotypowa charakterystyka interakcji jęczmień-Fusarium modyfikowanych preparatami chitozanu,
 • adaptacja i wykorzystacie różnych platform syntezy dsRNA,
 • projektowanie i synteza cząsteczek dsRNA oddziałujących z transkryptami genów wirulencji patogena i/lub odporności roślin.

Istotna część badan będzie wykonana we współpracy z zespołem ekspertów w dziedzinie fizyko-chemii oraz nanotechnologii chitozanu.

Wynagrodzenie zaplanowane w projekcie 10 000PLN/miesiąc (jest to kwota tzw. „brutto pracodawcy”). Pierwszy kontrakt będzie podpisany na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na dalsze 3 lata (na 4 lata w całości).

Wstępne zapytania kierować do kierownika projektu prof. dr hab. W. Orczyka na adres w.orczyk@ihar.edu.pl

Podanie tylko w języku angielskim powinno być wysłane na adres w.orczyk@ihar.edu.pl; powinno ono być w formie jednego pliku pdf składającego się z:

 1. Podania o zatrudnienie skierowanego od Dyrektora IHAR-PIB.
 2. Życiorysu zawodowego.
 3. Listu przewodniego przedstawiającego doświadczenie naukowe i cele zawodowe kandydata/tki (maksymalnie 2 strony).
 4. Listę 3 najważniejszych publikacji z krótkim opisem własnego udziału w ich realizacji.
 5. Kopię dyplomu doktorskiego lub oświadczenie, że doktorat będzie obroniony przed planowanym zatrudnieniem.
 6. Nazwiska i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) 3 osób z referencjami.
 7. Podpisane oświadczenie, że IHAR-PIB będzie jedynym miejscem pracy w okresie zatrudnienia na tym stanowisku.
 8. Podpisane oświadczenie dotyczące wykorzystania danych osobowych do celów rekrutacji.

Zatrudnienie na oferowanym stanowisku jest możliwe od zaraz. Zgłoszenia będą oceniane krótko po ich otrzymaniu. Gdy żadne ze zgłoszeń nie spełni wymaganych kryteriów konkurs pozostanie otwarty do czasu wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Zgłoszenie będą oceniane przez Komisję Konkursową zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Dyrektora IHAR-PIB. W czasie procesu rekrutacji kandydat może być zaproszony na rozmowę.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postdoctoral position

 

Organization:  Plant Breeding and Acclimatization institute – National Research Institute, Radzikow, 05-870 Błonie.

Position: Postdoc in project OPUS 18 entitled “Chitosan nanoparticles functionalized with double stranded RNA as a novel strategy for plant protection” financed by the National Science Centre (NCN).

Requirements:

 • PhD in biology or a closely related discipline within the past 7 years (preferably within 3 years)
 • demonstrated – in published articles – experience in plant molecular biology including transcriptomics and analyzing RNA seq data,
 • background in plant-pathogen interaction, plant resistance, pathogen virulence, earlier experience with cereal species, pathogenic fungi, Fusarium sp as well as the experimental use of the RNAi-based processes will be favorable,
 • good writing skills demonstrated by a publication record in peer reviewed journals, including articles published as a corresponding author,
 • applicant should meet all formal requirements defined by National Science Centre (NCN) for a post-doc position (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-rada-post-doc).
 • additional assets include internships in foreign or domestic research groups and experience as a principal investigator in research projects.

The successful applicant is expected to have enthusiasm and solution-oriented attitude for the project’s goals, to smoothly cooperate with lab members, PhD student affiliated to the project and collaborating teams

The focus of the project is on designing and obtaining a novel plant protection system based on the combined biological properties of chitosan and dsRNA-activated RNAi processes in plant and pathogen cells. The work packages of the project include:

 • detailed molecular including transcriptomic and phenotypic characterization of chitozan-modified interactions between barley and Fusarium,
 • adaptation and development of diverse systems of dsRNA synthesis,
 • designing and synthesis of dsRNA molecules targeting genes involved in pathogen virulence and plant resistance,
 • designing and characterization of dsRNA-chitosan nanoparticle complexes targeting pathogen virulence and/or plant resistance.

Substantial part of the research will be done in cooperation with a collaborating team specialized in chitozan physico-chemistry and nanotechnology.

Salary planned in the project is 10.000 PLN/month (it is so called “employer gross”). An initial contract will be signed for one year with the possibility for 3 years extension (up to the 4 years in total).

Preliminary inquiries: email to the principal investigator of the project prof. Waclaw Orczyk (w.orczyk@ihar.edu.pl).

 

Formal application should be sent by e-mail to w.orczyk@ihar.edu.pl as a single pdf file including: 

 1. Application addressed to the Director of the Institute.
 2. Professional CV.
 3. Cover letter describing scientific experience and research goals (2 pages max).
 4. List of the 3 publications with short description of the candidate’s contribution.
 5. A copy of the doctoral diploma or a statement that it will be obtained before the date of employment.
 6. Names and contact details of 3 references willing to provide their opinion (no letters of recommendation).
 7. Statement that the Institute (IHAR-PIB) will be the only work place for the period of the contract.
 8. A signed copy of a formal statement concerning the processing of personal data;

The position is available starting immediately. Evaluation of applications will begin as they are received and the position will remain open until a suitable candidate is found.

The applications will be evaluated by a Selection Committee according to the regulations by the IHAR-PIB. During the recruitment process, the selected candidates may be invited for an interview.

If none of the candidates meets the formal and merit requirements, the enrollment will be prolonged and the position will remain open until a suitable candidate is found.

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter