Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2022-06-01 - 2022-07-23
Województwo / region:
małopolskie

Projekt pt. Badanie mechanizmów przerzutów wspomaganych terapią i roli enzymów przetwarzających białka CAAX w raku wątroby finansowany z programu NCN OPUS 19 jest kierowany przez dr. Jarosława Cisowskiego z Zakładu Biochemii Ogólnej WBBiB UJ. 

Celem projektu jest identyfikacja komórek odpowiedzialnych za tworzenie przerzutów oraz zbadanie mechanizmów ekspresji białek potencjalnie odpowiedzialnych za przerzutowanie w nowym, genetycznie zmodyfikowanym mysim modelu raka wątroby. Ponadto, w projekcie zbadana zostanie także rola w raku wątroby genów odpowiedzialnych za obróbkę białek posiadających domenę CAAX. Aby osiągnąć powyższe cele, zostaną wykorzystane nowoczesne metody biologii komórki i biologii molekularnej, myszy transgeniczne oraz myszy z niedoborem odporności.

Osoba przyjęta do realizacji projektu będzie odpowiedzialna za:

 • projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów zaplanowanych w projekcie, m.in: implantację komórek nowotworowych do myszy, barwienie preparatów histologicznych metodami immunohistochemicznymi, badanie mechanizmów regulujących ekspresję genu kodującego TGF-β2,
 • prezentację wyników naukowych, przygotowywanie plakatów i prezentacji multimedialnych.

Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: jaroslaw.cisowski@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule maila Opus19 DOKTORANT. Zgłoszenie powinno zawierać (w formie jednego pliku pdf):

 • podanie (list motywacyjny),
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp.),
 • opinię kierownika zakładu lub promotora pracy magisterskiej o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata do pracy naukowej

Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Biochemii Ogólnej WBBiB UJ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 lipca 2022 r. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.

Oczekujemy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytułu magistra w zakresie biochemii, biotechnologii, biologii molekularnej lub dziedzin pokrewnych,
 • są słuchaczami Szkoły Doktorskiej,
 • biorą czynny udział w życiu naukowym (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach),
 • mają silną motywację do pracy naukowej, są samodzielne, dobrze pracują w zespole,
 • potrafią samodzielnie planować eksperymenty i analizować ich wyniki,
 • dobrze znają biochemię, biologię molekularną i genetykę molekularną,
 • potrafią wykonywać barwienia histologiczne oraz immunohistochemiczne,
 • posiadają praktyczną znajomość technik mikroskopowych,
 • mają doświadczenie w: a) hodowli komórek, zarówno pierwotnych, jak i ustalonych linii komórkowych, b) przeprowadzaniu analizy ekspresji genów (PCR, PCR ilościowy), c) przeprowadzaniu analizy ekspresji białka (western blot, ELISA, mikroskopia fluorescencyjna),
 • dobrze znają język angielski,
 • potrafią korzystać z programów komputerowych (pakiet Office, Adobe, Graph Pad Prism, a także technik grafiki i prezentacji komputerowej),
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności i uprawnień do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, oraz doświadczenie w pracy z pierwotnymi komórkami wątroby.

Oferujemy

Kwota stypendium: 2 000 złotych/miesiąc

Okres zatrudnienia: maksymalnie 39 miesięcy (do uzgodnienia)

Data rozpoczęcia pracy: wrzesień-listopad 2022 (do uzgodnienia)

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter