Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko typu post-doc) w Zakładzie Immunologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie

Fit company profile uj2
Termin ważności:
2022-06-10 - 2022-09-30
Województwo / region:
małopolskie

Projekt pt. „Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących chorób zapalnych” finansowanego przez NCN w ramach programu OPUS 18 dotyczy interakcji pomiędzy komórkami naskórka, komórkami układu immunologicznego i komórkami układu nerwowego w kontroli przewlekle swędzących chorób zapalnych skóry. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Joanna Cichy.


Osoba przyjęta na stanowisko asystenta będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych w ramach projektu, w tym za niezależną koordynację zadań, podejmowanie racjonalnych i logicznych decyzji w celu rozwiązywania problemów, wprowadzanie nowych technik i narzędzi. W ramach codziennej pracy oczekuje się również koordynowania różnych elementów projektu, kierowania i włączania studentów w eksperymenty oraz stosowania się do zasad etyki pracy.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
 10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Powyższe dokumenty w formie jednego pliku pdf (maksymalny rozmiar pliku: 50 MB) należy przesłać na adres: joanna.cichy@uj.edu.pl.
W tytule maila proszę wpisać IMM2022PostDoc oraz imię i nazwisko.


Druki oświadczeń można pobrać na stronie Centrum Spraw Osobowych UJ.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 10 października 2022.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Oczekujemy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
 3. mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu neurobiologii, biologii komórki, immunologii, biologii molekularnej, biochemii lub dziedzin pokrewnych  obejmujący liczące się pozycje (publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym),
 4. biorą czynny udział w życiu naukowym (nagrody, stypendia, udokumentowane kierownictwo w grantach lub aplikacje o fundusze na badania naukowe w charakterze kierownika projektu, wystąpienia na konferencjach i sympozjach),
 5. posiadają doświadczenie pracy w międzynarodowej jednostce badawczej.

Oczekuje się od kandydatów posiadania co najmniej jednej z wymienionych poniżej cech:

 • doświadczalnej znajomość i wiedzy na temat zapalnych/neurodegeneracyjnych modeli zwierzęcych
 • doświadczenia w izolacji/prowadzeniu hodowli tkankowych/funkcjonalnych badaniach komórek nerwowych,
 • doświadczenie w izolacji i hodowli in vitro keratynocytów i leukocytów,
 • doświadczenie w mikroskopii konfokalnej,
 • zainteresowań bioinformatycznych, pozwalających na interpretację danych omicznych, 
 • doświadczenie w stosowaniu standardowych metod biochemicznych (immunoprecypitacja/ELISA/Western Blot/qPCR) i edycji genomu (CRISPR/Cas).

Ponadto, kandydaci powinni się wykazać:

 • praktyczną znajomością programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw), 
 • komunikatywną znajomością języka angielskiego. 

Oferujemy

Oferujemy zatrudnienie na okres dwóch lat.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Czerwiec 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
31
Packaging [R]evolution
2022-05-31 do 2022-05-31
Packaging Innovations
2022-05-31 do 2022-06-01
1
2
3
4
5
6
8
Beauty Innovations 2022
2022-06-08 do 2022-06-09
10
11
12
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
30
2
3
Newsletter