Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs ICHB PAN na stanowisko pracownika technicznego

Fit company profile ichb pan kolor wersja 2
Termin ważności:
2018-09-05 - 2018-10-05
Województwo / region:
Wielkopolskie, Poznań

 

KONKURS ICHB PAN
NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNEGO

 

INSTYTUCJA:                                   Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Inżynierii Genomowej

MIASTO:                                            Poznań

STANOWISKO:                                  pracownik techniczny

LICZBA STANOWISK:                      1

DYSCYPLINA NAUKOWA:              biologia

DATA OGŁOSZENIA:                       5 września 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         28 października 2018 r.

LINK DO STRONY:                           http://www.ibch.poznan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: CRISPR/Cas9, edycja genomów, technologia RNAi, terapia genowa, choroby neurodegeneracyjne, badania prekliniczne

 

Rekrutacja dotyczy projektu NCN SONATA BIS nr 2015/18/E/NZ2/00678 zatytułowanego: „Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych”.


Kierownik projektu: dr hab. Marta Olejniczak

 

ICHB PAN jest jedną z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie chemii, biologii molekularnej
i biomedycyny w Polsce (liczba i jakość publikacji naukowych i zdobywanych grantów; status Krajowego Wiodącego Ośrodka Naukowego - KNOW). Praca będzie wykonywana w młodym zespole, a projekt będzie realizowany przy współpracy z doświadczonymi naukowcami w zakresie badań in vivo (Poznań) oraz edycji genomu (Wiedeń, współtwórcy systemu CRISPR/Cas9). Praca w projekcie daje możliwość realizacji niezwykle ciekawych i nowatorskich badań z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

 

I. Oferta dla Kandydata:

 1. Praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 2. Udział w ciekawym i ambitnym projekcie naukowym;
 3. Wynagrodzenie finansowane z grantu NCN, w wysokości 3500 zł/mies. (całkowity koszt pracodawcy);
 4. Okres zatrudnienia: do końca realizacji projektu
 5. Szkolenie z zakresu nowych technik laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu.
   

II. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

 1. Ukończone studia magisterskie w dziedzinie biologii lub kierunków pokrewnych;
 2. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, komunikatywność, zapał do pracy eksperymentalnej oraz umiejętność pracy w zespole;
 3. Dobra znajomość języka angielskiego;
 4. Dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej oraz technik hodowli linii komórkowych;
 5. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

 

III. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1.  Podanie do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji  o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON  000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zostałam/-em zapoznana/-y ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

 

1.   W celu kontaktu w sprawie przetwarzania moich danych osobowych kontaktować się mogę z Inspektorem Ochrony Danych: dpo@ibch.poznan.pl

2.   Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji

3.   Odbiorcami moich danych osobowych są członkowie komisji rekrutacyjnej.

4.   Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

5.   Moje dane osobowe przetwarzane będą przez 28 dni od momentu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana/-y o prawie wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.**

2.  CV;

3.  Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub stopnia doktora;

4.  Informacje o dorobku naukowym, z uwzględnieniem:

 • listy publikacji naukowych, z podaniem IF wg bazy Web of Science, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • informacji o odbytych stażach naukowych;
 • informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.

5.  Dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.

 

IV. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres marta.olejniczak@ibch.poznan.pl w formie załącznika w formacie PDF. Jeśli wysyłka drogą elektroniczną jest niemożliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Sekretariatu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko pracownika technicznego/ZIG”.  Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.

 

V.    Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 października 2018 r.

VI.  W trakcie trwania postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą być poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 listopada 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Marta Olejniczak, tel. 618528503 w. 136, e-mail: marta.olejniczak@ibch.poznan.pl.

 

--------------------------------------

**Informujemy, że:

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON  000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych podajemy adres inspektora ochrony danych: dpo@ibch.poznan.pl.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez 28 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.
 • Kandydaci mają prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 • W każdym momencie kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zostaną one wówczas bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub możliwości ich odtworzenia, a kandydatura nie będzie uwzględniona w dalszej procedurze rekrutacyjnej.
 • W każdym przypadku kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: iod@uodo.gov.pl, na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Wrzesień 2018>

pnwtśrczptsbnd
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
10
16
17
19
21
MEDmeetsTECH #6
2018-09-21 do 2018-09-21
22
23
24
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki
2018-09-24 do 2018-09-24
25
IT w Służbie Zdrowia GigaCon
2018-09-25 do 2018-09-25
28
29
30
Newsletter