Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Inżynier - Państwowy Instytut Badawczy

For show action logo ihar pib
Termin ważności:
2020-02-10 - 2020-03-10
Województwo / region:
Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Firma:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: Inżynier

 

Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

Zakład Inżynierii Genetycznej

Miejsce Pracy: Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie

Kontakt: prof. dr hab. Wacław Orczyk, tel. 22 733 46 21 w.orczyk@ihar.edu.pl

 

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe: magister biologii lub rolnictwa; preferowana specjalizacja biotechnologia lub biologia molekularna roślin oraz biegłość w korzystaniu z programów komputerowych
 2. Silna motywacja do pracy badawczej; precyzja w pracach laboratoryjnych;
 3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej roślin (izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne, techniki PCR, kultury in vitro roślin, klonowanie, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów);
 4. Znajomość języka angielskiego;
 5. Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Praca w laboratorium badawczym i przy komputerze;
 2. Udział w badaniach interakcji patogen-roślina, poznaniem funkcji ważnych użytkowo genów zbóż.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Odpis dyplomu,
 3. Referencje od 1-2 osób w tym opinia promotora pracy magisterskiej.

Warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym (możliwość wynajęcia mieszkania służbowego).
 2. Możliwość rozwoju naukowego i awansowania na stanowiska naukowe.
 3. Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia oraz z Warszawy,
 4. Karty MultiSport oraz świadczenia z ZFŚS.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 29.02.2020 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: w.orczyk@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”,

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,

dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

………………………………………………………

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter