Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROGRAM WIB

Fit company profile logo pion left pl
Termin ważności:
2019-04-15 - 2019-05-06
Województwo / region:
Dolnośląskie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Instytutem Sieci działającym pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zamierza w 2019 roku uruchomić środki finansowe na realizację wieloletnich zadań badawczych w nowatorskiej formule określonej jako Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). WIB dedykowany obszarowi biotechnologii medycznej, stanowić będzie formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym, zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników. Mechanizm WIB oraz zadania podmiotu zarządzającego WIB zostały określone w przepisach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Obecnie poszukujemy kandydatek/kandydatów (2 osoby) na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. PROGRAM WIB

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref: SP/WIB/2019

 

GŁÓWNE ZADANIA I OBOWIĄZKI

 • Opracowywanie procedur, zasad, wytycznych wzorów dokumentów dotyczących programowania, wdrażania i monitorowania programu WIB oraz ich aktualizowanie, w tym nadzór nad realizacją programu WIB i dokumentacją programową
 • Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zarządzania, wdrażania i monitorowania programu WIB
 • Opracowywanie projektów zarządzeń, komunikatów oraz innych aktów wewnętrznych dot. programu WIB
 • Obsługa organizacyjna Rady Programu WIB działającej przy podmiocie zarządzającym WIB
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji programu WIB
 • Przygotowywanie zestawień i analiz dotyczących programu WIB
 • Koordynacja spraw związanych z prowadzeniem postępowań odwoławczych od negatywnej oceny wniosków o finansowanie zespołów badawczych
 • Koordynacja spraw dotyczących powołania i wyboru ekspertów/recenzentów do procesu oceny merytorycznej wniosków o finansowanie oraz do oceny raportów zespołów badawczych

Oczekujemy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w podmiotach związane z programowaniem lub wdrażaniem programów finansowanych ze środków publicznych (zagranicznych, krajowych, regionalnych), w szczególności naukowych i badawczo-rozwojowych
 • znajomość przepisów, zasad i procedur regulujących przyznawanie i wydatkowanie środków publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność analitycznego myślenia, wnikliwego analizowania dokumentów i precyzowania na ich podstawie wniosków
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym, współdziałania i komunikatywność
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminów
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • nienaganna postawa etyczna i wysoka kultura osobista
 • mile widziane ukończone szkolenia/studia podyplomowe z zarządzania projektami

Oferujemy

KANDYDATOM OFERUJEMY

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 • Możliwość rozwoju zawodowego w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów

Opis firmy

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) należy przesyłać do dnia 6.05.2019 r. na adres rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref.: SP/WIB/2019

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter