Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCENY I REALIZACJI PROJEKTÓW

Fit company profile logo pion left pl
Termin ważności:
2019-04-15 - 2019-05-06
Województwo / region:
Dolnośląskie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Instytutem Sieci działającym pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zamierza w 2019 roku uruchomić środki finansowe na realizację wieloletnich zadań badawczych w nowatorskiej formule określonej jako Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). WIB dedykowany obszarowi biotechnologii medycznej, stanowić będzie formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym, zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników. Mechanizm WIB oraz zadania podmiotu zarządzającego WIB zostały określone w przepisach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Obecnie poszukujemy kandydatek/kandydatów (2 osoby) na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. OCENY I REALIZACJI PROJEKTÓW

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref: OP/WIB/2019

 

GŁÓWNE ZADANIA I OBOWIĄZKI

 • Opracowywanie procedur, zasad, wytycznych wzorów dokumentów dotyczących przygotowywania i realizacji programu WIB oraz ich aktualizowanie
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów
 • Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach
 • Przeprowadzanie oceny formalnej wniosków o finansowanie
 • Organizowanie prac ekspertów powołanych do oceny merytorycznej wniosków o finansowanie
 • Ocena rzetelności, jakości i bezstronności ocen przygotowanych przez ekspertów
 • Udział w procedurze odwoławczej
 • Przygotowywanie list rankingowych i informacji o wyborze zespołów badawczych do dofinansowania w celu zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu Sieci
 • Przygotowywanie i obsługa umów o finansowanie zespołów badawczych oraz aneksów do nich
 • Rozliczanie zadań zespołów badawczych, w tym weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków, ocena formalna raportów z postępu rzeczowego i finansowego zadań badawczych, współpraca z działem księgowości w zakresie dokonywania płatności na rzecz zespołów badawczych
 • Bieżący kontakt z liderami zespołów badawczych realizujących zadania badawcze
 • Odzyskiwanie kwot finansowania niezależnie wypłaconych podmiotom, z których pochodzą lider i członkowie zespołów badawczych

 

Oczekujemy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w podmiotach związane z przeprowadzaniem procedur naborów i ocen projektów finansowanych ze środków publicznych (zagranicznych, krajowych, regionalnych) lub rozliczania projektów, w szczególności naukowych i badawczo-rozwojowych
 • znajomość przepisów, zasad i procedur regulujących przyznawanie i wydatkowanie środków publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność analitycznego myślenia, wnikliwego analizowania dokumentów i precyzowania na ich podstawie wniosków
 • umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym, współdziałania i komunikatywność
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminów
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • nienaganna postawa etyczna i wysoka kultura osobista
 • mile widziane ukończone szkolenia/studia podyplomowe z zarządzania projektami

Oferujemy

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 • Możliwość rozwoju zawodowego w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów

Opis firmy

Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) należy przesyłać do dnia 6.05.2019 r. na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref.: OP/WIB/2019

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także - w przypadku wyrażenia zgody - dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter