Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

DOKTORANT - KONKURS ICHB PAN

For show action ichb pan logo
Termin ważności:
2019-07-11 - 2019-08-02
Województwo / region:
wielkopolskie, Poznań
Firma:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

KONKURS ICHB PAN NR 14/2019
NA STANOWISKO DOKTORANTA


INSTYTUCJA: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biologii Integratywnej
MIASTO: Poznań
ADRES: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
RODZAJ STANOWISKA: doktorant
LICZBA STANOWISK: 2
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia/biochemia
DATA OGŁOSZENIA: 5 lipca 2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 sierpnia 2019 r.
LINK DO STRONY: http://www.ibch.poznan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: regulacja RNA, terminacja transkrypcji, C. elegans
Rekrutacja dotyczy projektu OPUS nr 2018/31/B/NZ1/03580 pt. „Mechanizmy i role rozwojowe terminacji transkrypcji”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Kierownik pojektu: dr Takashi Miki

Opis projektu:
Terminacja transkrypcji determinuje zakończenia jednostek transkrypcyjnych i w ten sposób zapewnia
integralność ekspresji genów. Badamy mechanizmy molekularne oraz role rozwojowe terminacji transkrypcji, używając głównie C. elegans jako modelu zwierzęcego. Ujawniliśmy role RNAzy XRN2 w rozwoju C. elegans oraz terminacji transkrypcji konkretnego podzbioru genów (patrz poz. 1 i 4). Zamierzamy rozpoznać 1) w jaki sposób XRN2 wspiera prawidłowy rozwój, poprzez terminację transkrypcji lub inne funkcje, oraz 2) jak działa terminacja transkrypcji, niezależna od XRN2.
Bibliografia :
1. Miki et al. (2014) Nucleic Acids Res. 42: 4056-4067
2. Miki et al. (2014) Mol. Cell 53: 351-360
3. Miki et al. (2016) PLoS Genet. 12: e1006313
4. Miki et al. (2017) Genes Dev. 31: 1870-1879

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Bogata wiedza z zakresu biologii molekularnej, biochemii czy genetyki;
2. Samodzielne nastawienie do pracy, elastyczność oraz umiejętność pracy w zespole;
3. Zdolność rozwiązywania problemów;
4. Wysokie umiejętności organizacyjne;
5. Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz płynna znajomość języka angielskiego.

II. Zgłoszenie na konkurs powinno zostać sporządzone w całości w języku angielskim i zawierać:
1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN wraz z oświadczeniem o treści
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji,
w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej
rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie
zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą
ochrony danych (klauzula informacyjna).
Uwaga: zgłoszenia bez tej zgody nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.
2. CV.
3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra (lub zaświadczenie od promotora o
planowanym terminie obrony).
4. Dane kontaktowe osób mogących wystawić referencje.

III. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres applications@ibch.poznan.pl z tematem „Konkurs na stanowisko doktoranta nr 14/2019” w formie załącznika w formacie PDF.
Jeśli wysyłka drogą elektroniczną jest niemożliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Sekretariatu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko doktoranta nr 14/2019”. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.

IV. Termin składania aplikacji upływa 5 sierpnia 2019 r. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do ICHB PAN.

V. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Warunkiem przyjęcia kandydata na Studium Doktoranckie ICHB PAN jest zdanie egzaminu wstępnego.

VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca sierpnia 2019 r.

VIII. Stypendium w wysokości 4 500 zł/miesiąc, wypłacane do końca trwania projektu (wrzesień 2022 r.).

IX. Planowane rozpoczęcie: 2 września 2019 r.

Dodatkowych informacji może udzielić dr Takashi Miki – e-mail: tmiki@ibch.poznan.pl

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter