Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktoranci w Zakładzie Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii. U.Wr.

Fit company profile uw logo
Termin ważności:
2021-06-07 - 2021-08-31
Województwo / region:
dolnośląskie

INSTYTUCJA: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Chemii Biologicznej (kierownik prof. Artur Krężel)
STANOWISKO: 2 x doktorant stypendysta
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2021 r.

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra biotechnologii, chemii, biologii lub pokrewny,
 • Zakwalifikowanie się do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (przewidywana rekrutacja: wrzesień 2021),
 • mile widziane doświadczenie w pracy z białkami lub peptydami (nadprodukcja w systemie bakteryjnym, synteza peptydów, oczyszczanie, badania strukturalne itp.),
 • mile widziana znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych oraz spektrometrii mas,
 • dobra znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca swobodną pracę ze źródłami pisanymi oraz przygotowanie publikacji i wystąpień publicznych a także kontakt z obcokrajowcami,
 • Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Warunki zatrudnienia:

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (2019/33/B/ST4/02428) pt. „Nowe regioselektywne strategie w chemicznej i biochemicznej modyfikacji białek. Projekt dotyczy wykorzystania nowoczesnych technik biologii molekularnej i chemii organicznej do regioselektywnej lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych w białkach zaangażowanych w procesy nowotworowe. Badania obejmują również próbę określenia biologicznego znaczenia poszczególnych modyfikacji w danym procesie patologicznym. Badania będą skupione na wprowadzaniu modyfikacji, które są trudne do wykrycia z zastosowaniem istniejących narzędzi analizy proteomu.

Alternatywna gałąź badań (2 stanowisko) dotyczy określenia relacji pomiędzy strukturą, funkcją i stabilnością ludzkich metalotionein cynkowo-miedziowych i opis ich roli jako łącznika w metabolizmie miedzi i cynku. Projekt ten obejmuje otrzymanie i oczyszczenie ludzkich metalotionein, charakterystykę fizykochemiczną kompleksów z Zn(II) i Cu(I) a także określenie wpływu poziomu komórkowego stężenie wolnego Zn(II) i Cu(I) na status metalotionein. Projekt będzie obejmować badania wpływu mieszanych metalotionein na aktywację i hamowanie ścieżek zależnych od tych dwóch jonów. Projekt jest interdyscyplinarny. Zespół posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z metalobiałkami i oferuje unikatowy i bardzo nowoczesny sprzęt badawczy oraz szansę rozwoju.

Stypendium naukowe finansowane ze środków NCN (24 m-ce) w wysokości 2625 PLN/m-c oraz dodatkowo stypendium w ramach szkoły doktorskiej (48 m-ce). Łącznie ok. 4750 PLN/m-c netto (na rękę). Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2021 r.

 

Dodatkowe informacje:


Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Krężel (kierownik Zakładu Chemii Biologicznej)
Warunkiem przyjęcia na studia III-stopnia U.Wr. jest zaliczenie egzaminu wstępnego.

Przykładowe publikacje ZCB: Kocyła (2021) et al. Trends Biochem Sci. 46, 64; Santoro et al. (2020) Angew. Chem. Int. Ed., 59, 7830; Peris-Diaz et al. (2020) Anal. Chem. 92, 12950; Padjasek et al. (2020) Chemistry, Kocyła et al. (2018) Chem. Commun. 54, 13539; Kortner et al. (2018) Bioorg. Med. Chem. 26, 2610; Drozd et al. (2018) Metallomics 10, 595; Bohl et al. (2017)  FASEB J. 31, 5258. Kochańczyk et al. (2016) Sci. Rep. 6, 36346. Park et al. (2017), Nat. Struct. Mol. Biol. 24, 248; Wezynfeld et al. (2016) Angew. Chem. Int. Ed., 55, 8235.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
 • Informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
 • Dane kontaktowe osób mogących udzielić opinii
 • Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.).

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na
adres kierownika projektu, prof. dr hab. Artura Krężla: e-mail: artur.krezel@uwr.edu.pl

 

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter