Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktoranci (2 pozycje) w Zakładzie Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii UWr

Fit company profile uw logo
Termin ważności:
2022-06-02 - 2022-07-31
Województwo / region:
dolnośląskie

Doktoranci (2 pozycje) w Zakładzie Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii UWr

 

INSTYTUCJA: Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Chemii Biologicznej (kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Krężel)
STANOWISKO: doktorant stypendysta (2 stanowiska) w projekcie OPUS NCN nr
2021/43/B/NZ1/02961
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2022 r.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra chemii, biotechnologii, biologii lub pokrewny
 • zakwalifikowanie się do szkoły doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • mile widziane doświadczenie w pracy z białkami lub peptydami (nadprodukcja w systemie bakteryjnym, synteza peptydów oraz ich modyfikacje, oczyszczanie, badania strukturalne itp.)
 • mile widziana znajomość nowoczesnych technik spektroskopowych oraz spektrometrii mas
 • dobra znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca swobodną pracę ze źródłami pisanymi oraz przygotowanie publikacji, prezentację własnych wyników a także kontakt z obcokrajowcami
 • silna motywacja do pracy naukowej, zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole

Warunki zatrudnienia:

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS Narodowego Centrum Nauki (2021/43/B/NZ1/02961), pod tytułem „Struktura i rola miedziowo-cynkowych metalotionein w komórkowym buforowaniu jonów miedzi i cynku”.

Projekt dotyczy określenia mechanizmów funkcjonowania metalotionein (rodzina niskocząsteczkowych policysteinowych białek komórkowych) jako molekularnego łącznika w komórkowej homeostazie jonów cynku i miedzi. Cynk i miedź to dwa niezbędne do życia mikroelementy metaliczne bloku d, które w biochemii nieorganicznej traktowane są nader często niezależnie od siebie choćby ze względu na właściwości redoks, sposób transportu i dystrybucję komórkową. Oba metale wiązane są jednak przez metalotioneiny, choć rola tych białek w wiązaniu miedzi nie jest w pełni poznana. Wiadomo natomiast, że metalotioneiny są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu tych metali w komórce oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie licznych ścieżek sygnałowych zależnych od cynku i miedzi. Dysfunkcja tych ścieżek prowadzi do licznych zaburzeń skutkujących zmianami chorobotwórczymi, w tym do nowotworów. Metalotioneiny (MT), choć badane od lat pod względem cech chemicznych i biochemicznym zawsze traktowane były jako homogenne białka wysycone jedynie cynkiem, miedzią lub kadmem (spektroskopowy sensor cynku). Coraz więcej dowodów biologicznych wskazuje jednak na istotę kompleksów mieszanych z cynkiem i miedzią. Niniejszy projekt dotyczy zatem poznania właściwości, struktury, stabilności a przede wszystkim wyjaśnienia ich roli mieszanych kompleksów Cu/Zn-MT w homeostazie tych dwóch pierwiastków. Planujemy m.in. wyjaśnić czy mieszane formy MT kontroluję poziom obu pierwiastków w sposób niezależny od siebie czy są białkami łączącymi metabolizm tych metali. Celem projektu będzie również określenie tego, w jaki sposób formy mieszane MT regulują funkcję innych białek zależnych od cynku i miedzi oraz jakie skutki niesie za sobą dysfunkcja tej regulacji. W zależności od kandydata, jego wiedzy i zdobytych umiejętności poszczególne elementy projektu będą planowane indywidualnie.

Projekt jest wysoce interdyscyplinarny i stwarza kandydatom szansę na rozwój zarówno w obszarze chemicznym, biochemicznym, jak i biologii komórki. Nasz zespół posiada bardzo duże doświadczenie w pracy nad metalobiałkami, określaniem ich struktury, stabilności oraz mechanizmów fałdowania i interakcji z innymi biomolekułami. Oferujmy pracę na unikatowym i bardzo nowoczesnym sprzęcie badawczym oraz szansę poznania szerokiego wachlarza technik z zakresu spektroskopii, spektrometrii mas, chemii biologicznej, biologii molekularnej, syntezy peptydów, produkcji i oczyszczania białek, a także prezentacji swoich wyników na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Stypendium naukowe finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (48 m-cy) w wysokości 5000 zł (pełne finansowanie NCN – brutto brutto).

Data rozpoczęcia pracy: 1 październik 2022 r.

 

Dodatkowe informacje:


Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Krężel (kierownik Zakładu Chemii Biologicznej).
 

Przykładowe publikacje z grupy badawczej: Kluska et al. (2022) Angew. Chem. Int. Ed. 61: e202116621; Peris-Diaz et al. (2021) J. Am. Chem. Soc. 143, 16486; Kocyła et al. (2021) Trends Biochem Sci. 46, 64; Krężel and Maret (2021) Chem. Rev. 121, 14594; Santoro et al. (2020) Angew. Chem. Int. Ed., 59, 7830; Peris-Diaz et al. (2020) Anal. Chem. 92, 12950; Padjasek et al. (2020) Chemistry, Kocyła et al. (2018) Chem. Commun. 54, 13539; Kortner et al. (2018) Bioorg. Med. Chem. 26, 2610; Drozd et al. (2018) Metallomics 10, 595; Bohl et al. (2017)  FASEB J. 31, 5258. Kochańczyk et al. (2016) Sci. Rep. 6, 36346. Park et al. (2017), Nat. Struct. Mol. Biol. 24, 248; Wezynfeld et al. (2016) Angew. Chem. Int. Ed., 55, 8235.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys
 • List motywacyjny
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub studiów jednostopniowych
 • Informacja o średniej ocen egzaminacyjnych z I i II stopnia studiów
 • Dane kontaktowe osób mogących udzielić opinii
 • Informacje o doświadczeniu w pracy badawczej i zainteresowaniach naukowych
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.).

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na
adres kierownika projektu, prof. dr hab. Artura Krężla: e-mail: artur.krezel@uwr.edu.pl

Prosimy o dołączenie informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”

Klauzula informacyjna RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter