Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

BIOINFORMATYK

For show action ibb logo
Termin ważności:
2021-11-25 - 2021-12-11
Województwo / region:
mazowieckie, Warszawa
Firma:
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
poszuje kandydatana stanowisko:
BIOINFORMATYK

INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
MIEJSCE PRACY: Warszawa, Pawińskiego 5a
STANOWISKO: Bioinformatyk 
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia , informatyka
DATA OGŁOSZENIA: 25 listopada 2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  11 grudnia 2021
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA:  23 grudnia 2021
FORMA SKŁADANIA OFERT: dowolnie (poczta, e-mail, osobiście)
LINK DO STRONY: https://ibb.edu.pl/oferty-pracy/ 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku bioinformatyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka lub pokrewne. 
 • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu bioinformatyki;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektowaniu leków i/lub modelowaniu białek 
 • umiejętności programistyczne;
 • doświadczenie w realizacji  projektów badawczych;

Obowiązki:

 • Udział w tworzeniu narzędzi bioinformatycznych na użytek projektu
 • Bioinformatyczne wsparcie merytoryczne dla naukowców i doktorantów w szczególności w ramach projektu EU-OPENSCREEN (https://www.eu-openscreen.eu/)
 • Współudział w projektowaniu i planowaniu eksperymentów
 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych

Oferujemy:

 • Pracę w środowisku pasjonatów przy analizach danych z różnorodnych projektów naukowych
 • Możliwość rozwoju i nauki, w tym realizacji różnorodnych projektów badawczych 
 • W perspektywie możliwość uzyskania doktoratu
 • Pakiet udogodnień (w tym opieka zdrowotna, karta multisport, lektoraty językowe)

Przystępując do konkursu należy złożyć: 

 1. List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. 
 2. CV.
 3. Życiorys naukowy.  
 4. Wykaz publikacji, listę komunikatów konferencyjnych, listę nagród i wyróżnień, informacje o udziale w realizacji projektów badawczych, informacje o udziale w szkoleniach, kursach lub warsztatach.
 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Dokumenty proszę składać drogą pocztową na adres: Sekretariat p.45 , Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: secretariate@ibb.waw.pl
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biochemii i Biofizyki PAN z siedzibą w (02-106) Warszawie przy ul. Pawińskiego 5a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (22)5922140.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Bioinformatyka.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy.
Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy
oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ kp oraz warunkuje możliwość
ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionychpracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane
bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić
będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż
do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –
w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter