Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent w Zakładzie Neurotoksykologii | Assistant in Department of Neurotoxicology

For show action logo kolorowe imdik
Termin ważności:
2022-09-21 - 2022-10-06
Województwo / region:
Warszawa
Firma:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neurotoksykologii

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 21.09.2022 r.

Termin składania ofert: 06.10.2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa października 2022 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: listopad 2022 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: neurotoksyczność, neurotransmisja, transportery aminokwasów, stres oksydacyjno-nitracyjny, obrzęk mózgu, encefalopatia hiperamonemiczna, zaburzenia lęku.

 

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurotoksykologii:

 • mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża chorób neurologicznych (encefalopatii hiperamonemicznych, zaburzeń lęku);
 • interakcje astrocytarno-neuronalno-endotelialne: rola w powstawaniu obrzęku mózgu;
 • rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego: udział glutaminy i amoniaku;
 • rola transporterów i kanałów jonowych w patomechanizmie schorzeń neurologicznych;
 • glutamina a fenotyp glejaków  złośliwych: udział glutaminaz;
 • rola glutaminy w patomechanizmie padaczki skroniowej.

 

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

 • badania procesów komórkowych w patogenezie chorób neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli transporterów aminokwasowych;
 • badania metaboliczne i behawioralne w zwierzęcych modelach chorób neurologicznych (myszy).

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • aktywny udział w działalności naukowej Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego;
 • uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych;
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF;
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań;
 • przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach
  i szkoleniach;
 • reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

 

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych;
 • doświadczenie w biologii molekularnej, prowadzeniu pierwotnych linii komórkowych, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia);
 • publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata/-tki;
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy;
 • udokumentowany udział w konferencjach;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • umiejętności w zakresie prowadzenia badań elektrofizjologicznych, EEG,
 • znajomość technik inżynierii genetycznej (transfekcja komórek przy użyciu DNA i RNA),
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
 • umiejętność pracy zespołowej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat),
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych,
 • przyjazne środowisko pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych,
 • życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
 • spis publikacji,
 • kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów skierowanych do Dyrektora IMDiK PAN

do dnia 06.10.2022 r. w sekretariacie Instytutu,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105

oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: sekretariat@imdik.pan.pl.

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 06.10.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.

Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-10/2022.

Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa października 2022 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: listopad 2022 r.

 

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
 • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: daneosobowe@imdik.pan.pl lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
 • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
 • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
 • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Job Vacancy is announced

by the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences

 

for the position of

assistant

in Department of Neurotoxicology

 

 

City: Warsaw

Position: assistant

Scientific discipline: medical sciences

Announcement date: September 21st, 2022

Application deadline: October 6th, 2022

Expected date of competition results announcement: second half of October 2022

Date of taking the position: November, 2022

Link to page: http://www.imdik.pan.pl

Key words: neurotoxicity, neurotransmission, amino acids transporters, oxidative-nitrosative stress, brain edema, hyperamonemic encephalopathy, anxiety disorders.

 

 

Current research program of the Department of Neurotoxicology:

 • cellular and molecular mechanisms underlying neurological diseases (hyperammonemic encephalopathies, anxiety disorders);
 • astrocyte/neuronal/endothelial interactions in cerebral edema;
 • ammonia neurotoxicity: role of glutamine and oxidative-nitrosative stress;
 • transporters and ion channels in pathomechanism of neurological diseases;
 • glutaminases in malignant gliomas phenotype;
 • glutamine in the pathomechanism of temporal epilepsy.

 

The area of the research in which the candidate would participate:

 • investigation of cellular and molecular processes involved in the pathogenesis of neurological diseases with a focus on transporters in neurotransmission;
 • metabolic and behavioural study on implemented animal models (mouse).

 

Description of job position activities:

 

Requirements for the position of assistant:

 • PhD degree in medical or related sciences;
 • experience in molecular biology, in working with primary cells cultures, animal study (relevant certificates or trainings);
 • publications in scientific journals indexed in JCR, including at least one publication with the candidate's first or corresponding authorship;
 • indication of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences as the first place of employment;
 • documented active participation in conferences;
 • fluency in English.

 

Additional requirements (desirable):

 • knowledge in electrophysiological analysis, EEG;
 • competence in statistical methods used in scientific research;
 • knowledge of genetic engineering techniques (cell transfection);
 • creativity, self-independence and very good organization of laboratory work;
 • teamwork skills.

 

We offer:

 • employment contract (full time);
 • scientific development;
 • attendance in conferences and internships;
 • friendly work environment.

 

Required documents:

 • a cover letter with the description of scientific interests;
 • CV, including the education and scientific achievements as well as previous employers;
 • a list of publications;
 • a copy of the diploma as proof of the required scientific degree;
 • documents confirming the fulfillment of other requirements specified in the announcement of the competition for the position of an assistant (optional).

 

How to apply:

The Application should be addressed to the Director of Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy
of Sciences.

The applicants should submit the required documents in electronic as well as in paper form.

Please include the following job offer identification number in your application:  SDI-002-10/2022.

Application deadline: October 6th, 2022

 

Where to apply:

Documents in electronic form (pdf format only) should be sent to the following e-mail address: sekretariat@imdik.pan.pl

and the written/paper form of the application should be submitted to:

Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences, ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, Poland, room no. D105 (ground floor).

In order for your application to be considered, both electronic and paper application with your signature must be received by the Institute by October 6th, 2022.

 

The date of postmark is not decisive, and the applications received after the deadline will not be considered.

 

Anticipated result announcement date: second half of October 2022

Envisaged job starting date: November, 2022

 

The competition for the post of the assistant is carried out in accordance with “Regulations of the employment for the scientific positions in MMRI PAS” by the Resolution of the Scientific Council of MMRI PAS of 28 November 2019.

 

INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING

 

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences hereby informs:

 1. The Controller of your personal data is the Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences, A. Pawińskiego 5 St., 02-106 Warsaw, Poland (“MMRI PAS”)
 2. The Controller has designated the Data Protection Officer who can be contacted via the following e-mail address: daneosobowe@imdik.pan.pl or the post address of Controller.
 3. Your personal data will be processed for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the MMRI PAS.
 4. MMRI PAS processes Your personal data in relation to a legal obligation (the Article 6.1.c of the GDPR) pursuant to Article 221 § 1 of the Act of 26 June 1974 Labour Code or Your consent understood by sending them to MMRI PAS (the Article 6.1.a of the GDPR) for data not listed on Labour Code, and their application does not affect the possibility of participating in the recruitment / competition. If you do not want us to process additional data, please do not include it in the documents.
 5. By submitting your candidacy, you consent to the fact that if you win the recruitment / competition, your name and surname together with information about the recommendation for employment will be posted on the MMRI PAS website.
 6. Your application with personal data will be processed for period necessary for realization of purposes indicated in p. 3 - for a maximum of one month and then your application with personal data will be deleted. 
 7. With regard to processing of Your personal data for purposes mentioned in p. 3, Your personal data might by shared with following recipients or categories of recipients: entities supporting MMRI PAS in its business processes, in particular administrative and economic service and authorized entities.
 8. Within the limits and on the terms set out in the GDPR, you have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to submit a declaration of withdrawal of consent to the processing of personal data at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal, as well as the processing of data processed by the administrator on the basis of other provisions.
 9. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter