Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Cytologii Klinicznej

For show action konsultacje 2
Termin ważności:
2018-12-05 - 2019-01-05
Województwo / region:
Mazowieckie, Warszawa
Firma:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

 

 

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie

ogłasza nowy konkurs na stanowisko

asystenta naukowo-dydaktycznego w      

Zakładzie Cytologii Klinicznej

 z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać wymogi przewidziane dla nauczyciela akademickiego określone w statucie CMKP (Dz.Urz. Ministra Zdrowia z 2012r. poz 79).

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadziła badania naukowe z zakresu biologii molekularnej oraz będzie miała obowiązki dydaktyczne

Wymagania:

 1. Uzyskany tytuł magistra na kierunku: biologia, biotechnologia lub pokrewnym.
 2. Bardzo silna motywacja do pracy naukowej.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 4. Umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.
 5. Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej i/lub komórkowej jest absolutnie konieczne.
 6. Mile widziane współautorstwo w opublikowanych pracach naukowych w czasopismach z listy MNiSW.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Deklarację przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem.
 2. Życiorys i kwestionariusz osobowy z określeniem posiadanych przez kandydata praktycznych umiejętności technik laboratoryjnych.
 3. Kopię dyplomu.
 4. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji.
 5. Deklarację wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku wygrania konkursu.                                               
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wg wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie”.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  Dział Spraw Osobowych i Płac ul. Marymoncka 99/10301-813 Warszawa(tel. 22 5693 741) z dopiskiem  „ KONKURS”  do dnia 21 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do CMKP).

Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie określonym
w statucie CMKP. Komisja konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.

 

     Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do końca stycznia 2019 r.

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Grudzień 2018>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Łańcuch dostaw zgodny z GMP i GDP
2018-12-12 do 2018-12-12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Newsletter