Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent/Adiunkt (post-doc)

For show action ichb pan logo
Termin ważności:
2019-03-26 - 2019-04-29
Województwo / region:
wielkopolskie
Firma:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Genetyki Molekularnej

KONKURS ICHB PAN NR 6/2019 NA STANOWISKO TYPU POST-DOC

INSTYTUCJA: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Genetyki Molekularnej

MIASTO: Poznań

ADRES: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

RODZAJ STANOWISKA: asystent/adiunkt (post-doc)

LICZBA STANOWISK: 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia

DATA OGŁOSZENIA: 15 marca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 maja 2019 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibch.poznan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: bioinformatyka, genetyka, rak płuca, markery nowotworowe, miRNA, sekwencjonowanie nowej generacji

Oferujemy pracę na stanowisku asystenta lub adiunkta (post-doc’a) w ramach realizacji projektu MAESTRO 8 nr 2016/22/A/NZ2/00184 pt. „Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie analizy w skali całego genomu oraz identyfikacja znaczących onkogennych mutacji w genach miRNA oraz genach biorących udział w biogenezie miRNA, w dużym panelu liczącym ~400 próbek DNA pochodzących z tkanki raka płuca.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jest jedną z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie chemii, biologii molekularnej i biomedycyny w Polsce (liczba i jakość publikacji naukowych i zdobywanych grantów). Praca będzie wykonywana w młodym, dynamicznym zespole, dającym możliwość dobrego publikowania swoich wyników. Praca w projekcie daje dużą szansę na rozwój i zdobycie dalszego doświadczenia w dziedzinie genetyki i bioinformatyki oraz dostęp do najnowszych technologii. Praca oraz doświadczenie zdobyte w ICHB PAN, jak i w zespole, w którym wykonywany będzie projekt, daje bardzo dobre podstawy do aplikowania w przyszłości o różnego typu granty czy kolejne samodzielne pozycje i stopnie naukowe.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Kozłowski

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

1. Posiadać stopień naukowy doktora (lub równoważnik) w dziedzinie biologii molekularnej, bioinformatyki, biotechnologii, biochemii, medycyny lub pokrewnej*.

2. Posiadać udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w rozpoznawalnych czasopismach naukowych (z bazy Web of Science, w tym pierwszoautorskich).

3. Kandydat powinien posiadać także silną motywację do pracy i zaangażowanie w realizację projektu.

4. Doświadczenie w dziedzinie bioinformatyki i/lub biostatystyki, genetyki.

5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowania publikacji.

Oferta kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora, do realizacji badań z zakresu genetyki, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki nowotworów. Stanowisko dedykowane jest dla osoby posiadającej doświadczenie w dziedzinie bioinformatyki i analizy danych NGS (ang. Next-Generation Sequencing), i/lub bogate doświadczenie w dziedzinie genetyki, w szczególności genetyki nowotworów, która weźmie udział w analizie i opracowaniu danych sekwencyjnych.

*Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części ICHB PAN). Rozumiem, że ICHB PAN staje się niniejszym administratorem moich danych. Zostałam/- em zapoznana/-y ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

1. W celu kontaktu w sprawie przetwarzania moich danych osobowych kontaktować się mogę z Inspektorem Ochrony Danych: dpo@ibch.poznan.pl

2. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystent/adiunkt (post-doc).

3. Odbiorcami moich danych osobowych są członkowie komisji konkursowej albo innego podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

5. W przypadku wyboru mojej kandydatury moje dane osobowe mogą zostać przekazane administracji ICHB PAN w celu nawiązania ze mną stosunku pracy; oraz podmiotom publicznym prowadzącym rejestry konkursów na stanowiska naukowe oraz kandydatów w tych konkursach.

6. W przypadku niewybrania mojej kandydatury w w/w konkursie moje dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez 10 lat od momentu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od ICHB PAN dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana/-y o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, jeżeli ICHB PAN naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”**

2. CV.

3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (lub tytułu magistra wraz informacją od promotora o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej).

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, z uwzględnieniem:

  • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
  • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
  • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
  • informacji o odbytych stażach naukowych;
  • informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.

5. Preferowane dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.

6. Dokumenty potwierdzające przerwy w karierze naukowej (jeśli dotyczy).

III. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres applications@ibch.poznan.pl z tematem „Konkurs 6/2019” w formie załącznika w formacie PDF.

Jeśli wysyłka drogą elektroniczną jest niemożliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Sekretariatu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta – 6/2019”. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 maja 2019 r. W przypadku braku odpowiednich kandydatur ogłoszenie zostanie ponowione.

V. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę przy selekcji kandydatów będą: (i) dorobek naukowy (publikacje), (ii) kompatybilność dotychczasowego doświadczenia do planowanych zadań badawczych (odpowiednio wg kolejności: bioinformatyka, genetyka, choroby nowotworowe, inne doświadczenie w biologii molekularnej/biotechnologii), (iii) doświadczenie zdobyte na długoterminowym stażu zagranicznym.

VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2019 r.

VII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Pozycja dostępna od zaraz (w zależności od rozstrzygnięcia konkursu). Pozycja na okres do 14 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia w ramach innych projektów. Przewidziane wynagrodzenie wynosi orientacyjnie ok. 4100 PLN (netto).

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski, prof. ICHB PAN

Zakład Genetyki Molekularnej

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

ul. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

Telefon: +48 605604044 lub +48 616653049

e-mail: kozlowp@yahoo.com (preferowany) lub kozlowp@ibch.poznan.pl

 

Informujemy, że:

- Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części ICHB PAN). W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych podajemy adres inspektora ochrony danych: dpo@ibch.poznan.pl.

- Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.

- Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji konkursowej albo innego podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

- Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

- Dane osobowe osób zakwalifikowanych w w/w konkursie przekazane zostaną administracji ICHB PAN.

- Dane osobowe osób niezakwalifikowanych w w/w konkursie przetwarzane będą maksymalnie przez 10 lat od momentu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.

- Kandydaci mają prawo do żądania od ICHB PAN dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

- W każdym momencie kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zostaną one wówczas bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub możliwości ich odtworzenia, a kandydatura nie będzie uwzględniona w dalszej procedurze rekrutacyjnej.

- W każdym przypadku kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter