Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kalendarium

Seminarium Internetowe - Dobra Praktyka ważenia (Good Weighing Practice™) – ogólnoświatowe wytyczne dotyczące ważenia – Część 1: niepewność pomiaru i naważka minimalna
Data rozpoczęcia:
2018-08-08
Data zakończenia:
2018-12-31
Organizator:
Mettler Toledo

W przemyśle występuje wiele nieporozumień dotyczących wyboru wag i ich użytkowania, włączając w to także nieprawidłowe programy okresowego sprawdzania wag. Opierając się na naukowych zasadach, firma METTLER TOLEDO opracowała program zarządzania obejmujący cały cykl życia wag i uwzględniający ryzyko. Dobra Praktyka Ważenia (Good Weighing Practice™, w skrócie GWP®) stanowi skuteczną odpowiedź. Dzięki temu możesz ustanowić i utrzymać jakość procesów ważenia na stabilnym wysokim poziomie.

Pierwsza część seminarium internetowego poświęcona jest kluczowym aspektom oceny, które mają wpływ na wybór odpowiedniego system wagowego: niepewności pomiaru i naważce minimalnej. Wybór wagi, która spełnia wymagania użytkownika i wymagania dotyczące dokładności zostanie zilustrowany na konkretnym przykładzie. W ramach przeprowadzonego wzorcowania potwierdzone zostanie, że wybrana przez użytkownika waga spełnia wymagania. Działanie to wykonuje się w miejscu zainstalowania wagi. Polega ono na określeniu niepewności ważenia oraz naważki minimalnej i jest wykonywane zgodnie z odpowiednimi zasadami określonymi  m. in. w dokumentacji GxP i ISO. Przedstawione zostaną listy ostrzegawcze FDA. Omówione zostaną także kwestie dotyczące zarządzania pozwalające wyeliminować luki pomiędzy trwałą jakością wyników ważenia, zmniejszonym ryzykiem i wyższą wydajnością.

Kto powinien wziąć udział w seminarium internetowym
Kierownicy działów zapewnienia i kontroli jakości, kierownicy odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z wymaganiami, kierownicy laboratoriów i kierownicy działów produkcji oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad wagami.

 

Prowadzący
Dr Klaus Fritsch, Kierownik ds. zapewnienia zgodności w METTLER TOLEDO.

Newsletter