Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

post-doc

For show action hr logo www
Termin ważności:
2018-02-01 - 2018-02-28
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

 

Post-doc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki (np. biologiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): OPUS – NZ

 

 

Wymagania:

  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, biologii lub biotechnologii, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem).
  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
  • Bardzo dobra znajomość praktyczna metod z zakresu biochemii białek. Prosimy by osoby nieposiadające doświadczenia w pracy z zakresu biochemii białek nie nadsyłały swoich kandydatur.
  • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w biologii molekularnej, hodowli komórek oraz/lub pracy ze zwierzętami.
  • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej.
  • Wysoka motywacja do pracy eksperymentalnej. Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w Instytucie, Post-doc nie będzie podejmował innej pracy.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Celem projektu jest scharakteryzowanie oddziaływania białka prionowego z białkiem Tau oraz poznanie roli białka prionowego w tauopatiach, a w szczególności w chorobie Alzheimera. Zadania będą obejmowały tworzenie mutantów delecyjnych białek, oczyszczanie rekombinowanych białek, badanie agregacji/amyloidogenezy białek (pomiary fluorescencji, mikroskopia elektronowa), badanie toksyczności agregatów białek w hodowli neuronów (testy cytotoksyczności, mikroskopia konfokalna). Jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Streszczenie projektu:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/330956-pl.pdf
 

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu dr. hab. Krzysztofem Nieznańskim, prof. nadzw. ( k.nieznanski@nencki.gov.pl ).

 

Oferujemy:

Umowę o pracę na okres 2-2,5 lat w ramach projektu NCN OPUS, stanowisko badawczo-techniczne typu post-doc, wynagrodzenie ok. 5000 PLN/miesiąc brutto.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: do 28 lutego 2018

na adres: k.nieznanski@nencki.gov.pl

 

Wymagane dokumenty:

Oferta powinna zawierać: CV wraz z wykazem publikacji i streszczeniem rozprawy doktorskiej; wykaz wcześniej stosowanych technik badawczych; co najmniej jeden list polecający; list motywacyjny; kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia doktora; oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki; oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasteura. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter