Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Od inspektora do Starszego Specjalisty, Bio Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia

For show action logo ppnt i labp
Termin ważności:
2018-01-26 - 2018-02-27
Województwo / region:
Pomorskie
Firma:
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

 

Stanowisko: od inspektora do Starszego Specjalisty

 Bio Laboratorium

Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia

 

CEL ISTNIENIA STANOWISKA   (zwięzły opis)

Świadczenie usług proinnowacyjnych w zakresie analizy chemicznej na zasadzie współpracy pomiędzy PPNT Gdynia a podmiotami zewnętrznymi. Organizacja wydarzeń branżowych w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych, prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji z zakresu analizy chemicznej w celu zawiązywania i podtrzymywania współpracy pomiędzy firmami a PPNT Gdynia.

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW    (jakimi procesami będzie zarządzać pracownik na danym stanowisku):

  1. Budowanie długofalowych relacji z Klientami sektora life science w zakresie specjalistycznych usług proinnowacyjnych opartych o techniki analizy chemicznej.
  2. Pozyskiwanie zleceń na wykonanie usług, współpraca z firmami, uczelniami.
  3. Promowanie działalności Bio Laboratorium PPNT poprzez kreowanie i udział w wydarzeniach o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  4. Realizacja projektów edukacyjnych, szkoleniowych oraz badawczych we współpracy z szkołami, uczelniami i firmami.
  5. Opracowywanie nowych metod badawczych z zakresu analizy chemicznej w oparciu o posiadane zaplecze techniczne (opracowywanie metod analitycznych, sporządzanie dokumentacji w zakresie analitycznym, czynne rozwiązywanie problemów analitycznych, walidacja metod).

 

DODATKOWE ZADANIA NA STANOWISKU  (jakimi dodatkowymi zadaniami będzie zajmować  się pracownik na danym stanowisku):

Dbałość o systematyczne podnoszenie jakości badań wykonywanych w Laboratorium PPNT zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami GLP.

  1. Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową (kalibracja, walidacja, serwis, czyszczenie)
  2. Tworzenie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi normami i aktami prawnymi
  3. Realizacja badań z zakresu analizy chemicznej na rzecz firm
  4. Przygotowywanie i prowadzenie ustnych prezentacji i warsztatów.

 

B . WYMOGI  KWALIFIKACYJNE:

Wykształcenie (charakter i typ szkoły): Magisterskie, uniwersyteckie lub politechniczne, stacjonarne.

Wymagany profil  (specjalność ):  Chemia lub pokrewne przyrodnicze

Obligatoryjne uprawnienia:   Szeroka wiedza z zakresu analizy chemicznej, udokumentowana znajomość technik chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej, spektrofotometrii. Umiejętność projektowania badania i opracowania danych i interpretacja wyników. Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wymagań normy PN-EN ISO 17025. Znajomość nowoczesnych metod komunikacji w internecie.

Doświadczenie zawodowe:  Mile widziany stopień doktora chemii lub pokrewne

- Niezbędne: 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku

- Dodatkowe:  udokumentowane szkolenia z zakresu nowoczesnych narzędzi promocji i sprzedaży usług zarządzanie projektami, GLP, ISO 9001, ISO 17025 lub podobne.

 

Wymagana wiedza specjalistyczna: Umiejętność wyszukiwania i analizy literatury naukowej w języku polskim i angielskim.  Umiejętność obsługi HPLC, GC-MS, spektrofotometru oraz znajomość metod analitycznych stosowanych w farmacji, przemyśle spożywczym lub biotechnologii i ochronie środowiska.

Predyspozycje osobowościowe: Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, samodzielność w wykonywaniu zadań, zorientowanie na cele, odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane zadania, umiejętność myślenia analitycznego.

Obsługa – komputery, programy komputerowe do obróbki danych z analizy HPLC-DAD, GC-MS, narzędzia:

MS office

 

C.INNE (wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy): Znajomość zasad funkcjonowania parków technologicznych i ośrodków innowacji, wiedza dotycząca usług w zakresie innowacji.

 

D. WYMAGANE  DOKUMENTY *:

1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o niekaralności
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Kopie świadectw pracy
6. Inne: kopie certyfikatów odbytych szkoleń

 

 

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter