Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs ICHB PAN nr 10/2018 na stanowisko typu POST-DOC

Fit company profile ich
Termin ważności:
2018-05-14 - 2018-06-30
Województwo / region:
Wielkopolskie, Poznań

 

 

KONKURS ICHB PAN NR 10/2018
NA STANOWISKO TYPU POST-DOC


INSTYTUCJA: Instytut Chemii Bioorganicznej, PANZakład Genetyki Molekularnej
MIASTO: Poznań
RODZAJ STANOWISKA: asystent/adiunkt (Post-Doc)
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia
DATA OGŁOSZENIA: 7 maja 2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2018 r.
LINK DO STRONY: http://www.ibch.poznan.pl

OFERUJEMY pracę  na stanowisku asystenta lub adiunkta (Post-Doc’a) w ramach realizacji projektu MAESTRO NCN pt.   „Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacjinowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych”. Głównym celem projektu jest przeprowadzenieanalizy w skali całego genomu oraz identyfikacja znaczących onkogennych mutacji w genach miRNA oraz genach biorących udział w biogenezie miRNA, w dużym panelu liczącym ~400 próbek DNA pochodzących z tkanki raka płuca.

ICHB PAN jest jedną z wiodących jednostek naukowych w dziedzinie chemii, biologii molekularnej
i biomedycyny w Polsce (liczba i jakość publikacji naukowych i zdobywanych grantów). Praca będzie
wykonywana w młodym, dynamicznym zespole, dającym możliwość dobrego publikowania swoich wyników.

Praca w projekcie daje dużą szansę na rozwój i zdobycie dalszego doświadczenia w dziedzinie genetyki i bioinformatyki oraz dostęp do najnowszych technologii. Praca oraz doświadczenie zdobyte w ICHB PAN, jak i w zespole, w którym wykonywany będzie projekt, daje bardzo dobre podstawy do aplikowania w przyszłości o różnego typu granty czy kolejne samodzielne pozycje i stopnie naukowe.

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Posiadać stopień naukowy doktora (lub równoważnik) w dziedzinie biologii molekularnej, bioinformatyki,
biotechnologii, biochemii, medycyny lub pokrewnej*.
2. Posiadać udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w rozpoznawalnych czasopismach
naukowych (z bazy Web of Science, w tym pierwszoautorskich).
3. Kandydat powinien posiadać także silną motywację do pracy i zaangażowanie w realizację projektu.
4. Doświadczenie w dziedzinie bioinformatyki i/lub biostatystyki, genetyki.
5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowania publikacji.


Projekt będzie wykonywany w ICHB PAN w Poznaniu w zespole i pod kierunkiem dr. hab. Piotra Kozłowskiego.

Oferta kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora, do realizacji badań z zakresu genetyki, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki nowotworów.

Stanowisko dedykowane jest dla osoby posiadającej doświadczenie w dziedzinie bioinformatyki i analizy danych NGS (ang. Next-Generation Sequencing), która weźmie udział analizie i opracowaniu danych sekwencyjnych.

*Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile wnioskodawca może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN.”**

**Informujemy, że:
• Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych podajemy adres inspektoraochrony danych: dpo@ibch.poznan.pl.
• Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
• Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
• Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
• Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.
• Kandydaci mają prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
• W każdym momencie kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zostaną one wówczas bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub możliwości ich odtworzenia, a kandydatura nie będzie uwzględniona w dalszej procedurze rekrutacyjnej.
• W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

2. CV.
3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (lub tytułu magistra wraz informacją od promotora o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej).
4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, z uwzględnieniem:
• listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
• listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
• informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
• informacji o odbytych stażach naukowych;
• informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.
5. Preferowane dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.
III. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres applications@ibch.poznan.pl z tematem „Konkurs 10/2018” w formie załącznika w formacie PDF.

Jeśli wysyłka drogą elektroniczną jest niemożliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Sekretaria tuInstytutu Chemii Bioorganicznej PAN – ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta – 10/2018”. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.
IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 czerwca 2018 r.
V. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia. Głównymi kryteriami, które będą brane pod uwagę przy selekcji kandydatów będą: (i) dorobek naukowy (publikacje), (ii) kompatybilność dotychczasowego doświadczenia do planowanych zadań badawczych (odpowiednio wg kolejności: bioinformatyka, genetyka, choroby nowotworowe, inne doświadczenie w biologii molekularnej/biotechnologii), (iii) doświadczenie zdobyte na długoterminowym stażu zagranicznym.
VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2018 r.
VII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Pozycja dostępna od zaraz (w zależności od rozstrzygnięcia konkursu). Pozycja na okres do 14 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia w ramach innych projektów. Przewidziane wynagrodzenie wynosi orientacyjnie ok. 4100 PLN (netto).

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:
dr hab. Piotr Kozłowski, prof. ICHB PAN
Zakład Genetyki Molekularnej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Telefon: +48 605604044 lub +48 616653049
e-mail: kozlowp@yahoo.com (preferowany) lub kozlowp@ibch.poznan.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Maj 2018>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
18
19
20
22
23
BioForum 2018
2018-05-23 do 2018-05-24
MedTrends
2018-05-23 do 2018-05-24
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Newsletter