Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Konkurs ICHB PAN na stanowisko asystenta lub adiunkta (post-doc)

Fit company profile ich
Termin ważności:
2018-07-09 - 2018-08-05
Województwo / region:
Wielkopolskie, Poznań

 

KONKURS ICHB PAN NR 15/2018
NA STANOWISKO ASYSTENTA LUB ADIUNKTA (POST-DOC)

 

 

INSTYTUCJA:                                Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Zakład Neurobiologii Molekularnej

MIASTO:                                       Poznań

RODZAJ STANOWISKA:                  asystent/adiunkt (Post-Doc)

LICZBA STANOWISK:                      1

DYSCYPLINA NAUKOWA:              biologia molekularna, neurobiologia

DATA OGŁOSZENIA:                       09 lipca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         05 sierpnia 2018 r.

LINK DO STRONY:                          http://www.ibch.poznan.pl

                    
 

Zatrudnienie będzie związane z realizacją projektów Horyzont 2020 w programie E-RARE, EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE DISEASES, wykonywanych w międzynarodowym konsorcjum.

 

ICHB PAN jest jedną z wiodących jednostek naukowych w Polsce. Oferujemy pracę w zespole dającym możliwość dobrego publikowania swoich wyników, szansę na rozwój i zdobycie dalszego doświadczenia badawczego, jak również zapewniony jest dostęp do najnowszych technologii.

 

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii lub pokrewnych albo planowane uzyskanie takiego stopnia w niedalekiej przyszłości.
 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 3. Wymagane doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu biologii molekularnej, mile widziane doświadczenie w neurobiologii, komórkach macierzystych i pracy ze zwierzętami.
 4. Kandydat powinien posiadać umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów badawczych, zapał do pracy eksperymentalnej oraz umiejętność pracy w zespole.

 

II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1.  Podanie do Dyrektora ICHB PAN wraz z oświadczeniem o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji  o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON  000849327 NIP 777-00-02-062 (zwany w dalszej części Instytutem). Rozumiem, że Instytut staje się niniejszym administratorem moich danych. Zostałam/-em zapoznana/-y ze wszystkimi tego konsekwencjami, a w szczególności z faktami, że:

1.   W celu kontaktu w sprawie przetwarzania moich danych osobowych kontaktować się mogę z Inspektorem Ochrony Danych: dpo@ibch.poznan.pl

2.   Moje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji

3.   Odbiorcami moich danych osobowych są członkowie komisji rekrutacyjnej.

4.   Moje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

5. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez 28 dni od momentu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub ich odtworzenia.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam również, że zostałam/-em poinformowana/-y o prawie wniesienia skargi  do organu nadzorczego: tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, jeżeli Instytut naruszy zasady przetwarzania moich danych osobowych opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.*
 

2.  CV.

3.  Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (lub tytułu magistra wraz informacją od promotora o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej).

4.  Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, z uwzględnieniem:

 • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
 • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
 • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
 • informacji o odbytych stażach naukowych;
 • informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.

5.  Preferowane dane kontaktowe pracowników naukowych mogących wystawić referencje.
 

III. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres applications@ibch.poznan.pl z tematem „Konkurs 15/2018” w formie załącznika w formacie PDF.

Jeśli wysyłka drogą elektroniczną jest niemożliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Sekretariatu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta – 15/2018”. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.

IV. Termin składania dokumentów upływa 5 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpłynięcia dokumentów).

V. W trakcie trwania postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą być poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 sierpnia 2018 r.

VII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wynagrodzenie wg stawek ICHB PAN, zależnie od posiadanych kwalifikacji.


 

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Maciej Figiel, tel. 618528503 w. 150, e-mail: mfigiel@ibch.poznan.pl.

 

---------------------------------------------------

*Informujemy, że:

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON  000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem). W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych podajemy adres inspektora ochrony danych: dpo@ibch.poznan.pl.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydatów są członkowie komisji rekrutacyjnej.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez 28 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu. Po tym okresie zostaną one bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie do nich jakiegokolwiek dostępu lub możliwości ich odtworzenia.
 • Kandydaci mają prawo do żądania od Instytutu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 • W każdym momencie kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zostaną one wówczas bezpowrotnie i skutecznie zniszczone, co spowoduje, że nie będzie jakiegokolwiek dostępu do nich lub możliwości ich odtworzenia, a kandydatura nie będzie uwzględniona w dalszej procedurze rekrutacyjnej.
 • W każdym przypadku kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter