Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Doktorant

Fit company profile nencki logo eng100years 768x273
Termin ważności:
2018-02-12 - 2018-03-04
Województwo / region:

 

 

 

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:

doktorant

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN OPUS

 

Tytuł projektu: Modelowanie dynamiki wzajemnych oddziaływań pomiędzy wybranymi mikro-RNA i czynnikami transkrypcyjnymi w odpowiedzi komórek na stres

Opiekun: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. nadzw.

Pracownia: Bioinformatyki

 

Opis:

W ramach szerszego projektu, którym kieruje prof. Maciej Giefing (IGCz, Poznań), realizowanego przez konsorcjum: IGCz PAN, IBD PAN, WUM; uzyskamy dane NGS o somatycznych mutacjach w obrębie regulomu u pacjenów z płaskonabłonkowym rakiem krtani, uzupełnione o dane mikromacierzowe o ekspresji genów w wyprowadzonych z guzów liniach komórkowych. Rolą Pracowni Bioinformatyki IBD jako partnera konsorcjum jest realizacja bioinformatycznej części projektu, obejmującej genomikę regulacji i zastosowanie uczenia maszynowego.

 

Cel:

Celem projektu doktorskiego jest bioinformatyczna identyfikacja funkcjonalnych mutacji regulatorowych i ich genów docelowych w płaskonabłonkowym raku krtani. W tym celu w środowisku bazodanowym dokonamy integracji wyników uzyskanych w tym projekcie z istniejącymi danymi dotyczącymi genomiki regulacji, m.in. ENCODE i Fantom, rozwiniemy formalne modele regulacji transkrypcyjnej oraz zastosujemy wyspecjalizowane narzędzia bioinformatyczne (m.in. Nencki Genomics Database, BNFinder) i metody uczenia maszynowego (m.in. sieci bayesowskie). Zadania te będzie realizował doktorant, przy wsparciu promotora i zespołu pracowni.

 

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku biologicznym lub informatycznym,
  • udokumentowana (projektami lub programem studiów) umiejętność analizy danych w środowisku python lub R,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • pożądane cechy charakteru (udokumentowane opiniami nauczycieli akademickich lub przełożonych): kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert:

http://www.nencki.gov.pl/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Termin składania ofert do 04 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji wraz z formularzem on-line na stronie www.nencki.gov.pl

 

 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter