Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Asystent/Adiunkt - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biomedycyny Molekularnej

Thumb ichb logo
Termin ważności:
2017-02-02 - 2017-03-31
Województwo / region:
wielkopolskie
Firma:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biomedycyny Molekularnej

INSTYTUCJA: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biomedycyny Molekularnej

MIASTO: Poznań

STANOWISKO: asystent lub adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia

DATA OGŁOSZENIA: 30 stycznia 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 marca 2017 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibch.poznan.pl/

http://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/struktura/zaklad-biomedycyny-molekularnej/

SŁOWA KLUCZOWE: neurologiczne choroby mikrosatelitarne, powtórzenia CAG, siRNA, patogeneza molekularna, terapia eksperymentalna, mechanizm wyciszania miRNA, RNAi

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

1. Posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych.

2. Dobra znajomość języka angielskiego.

3. Wiedza i umiejętności predysponujące do:

- prowadzenia badań z zakresu biologii molekularnej i komórkowej,

- badania roli RNA w patogenezie i terapii.

4. Kandydat powinien posiadać zapał do pracy eksperymentalnej, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji

oraz umiejętność pracy w zespole.

II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN, na którym musi znajdować się oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

3. CV.

4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.

5. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, z uwzględnieniem (jeśli to możliwe):

- listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;

- listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;

- informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;

- informacji o odbytych stażach naukowych;

- informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach.

6. Referencje lub dane kontaktowe do osoby mogącej je wystawić.

III. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów. Zgłoszenia można też przesyłać drogą e-mailową jako załączniki PDF na adres applications@ibch.poznan.pl. Na kopercie lub w temacie e-maila należy podać „Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta – 2017/2”.

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 marca 2017 r.

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 marca 2017 r.

VI. W trakcie trwania postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie w formie prezentacji wyników swych dotychczasowych prac naukowych oraz omówienia wskazanej publikacji związanej z tematyką projektu.

VII. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Stanowisko asystenta lub adiunkta przyznane zostanie zależnie od posiadanych kwalifikacji i dorobku naukowego. Wynagrodzenie wg stawek ICHB PAN.

VIII. Instytut nie zapewnia mieszkania.

IX. Dodatkowych informacji udziela prof. Włodzimierz J. Krzyżosiak (tel. 618 52 85 03 w. 136).

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Marzec 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
BEZPIECZNY I NOWOCZESNY BLOK OPERACYJNY
2017-02-28 do 2017-02-28
4
NGS w badaniach regulacji genów
2017-03-04 do 2017-03-05
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
23
Kosmetyki naturalne
2017-03-23 do 2017-03-23
24
Filogenetyka molekularna
2017-03-24 do 2017-03-25
25
26
EDUKACYJNY KONGRES PODOLOGICZNY
2017-03-26 do 2017-03-26
29
Dobra Praktyka Pipetowania
2017-03-29 do 2017-03-29
Targi EuroLab
2017-03-29 do 2017-03-31
2
Newsletter