Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Analiza i wizualizacja danych biologicznych w środowisku R
Data rozpoczęcia:
2017-02-17
Data zakończenia:
2017-02-19
Miejsce
Wydział Biologii UAM w Poznaniu

 

Kurs odbędzie się w dniach 17-19 lutego 2017 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89).

 

Zachęcamy do rejestrowania się. Koszt uczestnictwa wynosi 1000 zł.
Kurs poprowadzi dr hab. Tomasz Górecki z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od uczestników kursu nie jest wymagana umiejętność programowania.
Informacje organizacyjne można znaleźć na stronie FAQ.

Jakie zagadnienia zostaną omówione i przećwiczone?

 1. Wprowadzenie do środowiska R i omówienie danych biologicznych.
 2. Podstawy wizualizacji danych: wykresy rozrzutu, wykresy pudełkowe oraz skrzypcowe, histogram.
 3. Statystyki opisowe: średnie (arytmetyczna, geometryczna i harmoniczna), mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe, błąd standardowy.
 4. Testy statystyczne - wprowadzenie.
 5. Testy zgodności: dokładny, test chi2 oraz test G.
 6. Porównywanie średnich w dwóch populacjach - test t dla prób niezależnych i zależnych. Test Wilcoxona.
 7. Założenia w testach parametrycznych: normalność, homoskedastyczność wariancji - przekształcenia zmiennych (metoda Boxa-Coxa).
 8. Jedno i dwuczynnikowa analiza wariancji. Test Kruskala-Wallisa oraz test Friedmana. Porównania wielokrotne (post-hoc).
 9. Testy niezależności. Wykres mozaikowy, balonowy oraz wykres skojarzeń.
 10. Współczynnik korelacji Pearsona i Spearmana. Zastosowanie wykresu rozrzutu oraz wykresu słonecznikowego do analizy korelacji.
 11. Regresja prosta. Regresja wielokrotna.
 12. Regresja nieliniowa.
 13. Regresja logistyczna.
 14. Analiza składowych głównych (PCA) oraz regresja składowych głównych (PCR).


 

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
Kurs jest przeznaczony dla biologów, którzy chcą poprawnie analizować i wizualizować swoje dane. Z tego względu kurs skupia się na wyborze i dopasowaniu właściwych metod do danych, a nie na aspektach matematycznych metod statystycznych. Szczególny nacisk położony jest na interpretację uzyskanych wyników. Oczywiście w ramach kursu nie jest możliwe omówienie wszystkich metod statystycznych stosowanych przez biologów, kurs skupia się na tych najpopularniejszych. Wszystkie zagadnienia są bogato ilustrowane przykładami w R.


 

Jakie będą efekty?
Po zakończeniu kursu kursant powinien potrafić wybrać właściwą metodę statystyczną i zastosować ją do danych biologicznych z wykorzystaniem środowiska R. Powinien również umieć zinterpretować uzyskane wyniki. Ponadto powinien rozpoznać sytuacje, które nie były omawiane w ramach kursu i potrafić zadać odpowiednie pytania podczas konsultacji statystycznych.


 

Czy sobie poradzisz? Na pewno!
Przewidujemy wprowadzenie, aby każdy uczestnik, nawet zupełnie początkujący, mógł sobie bez problemu poradzić z zaplanowanymi zadaniami. Podstwowa znajomość środowiska R jest mile widziana, ale nie jest niezbędna.
Newsletter