Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 79

02-008 Warszawa

Główny telefon: +48 (22) 234 70 85, +48 (22) 234 70 89

Główny fax: +48 (22) 234 70 16

Główny email: studium@biznes.edu.pl

Strona www: http://www.biznes.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

 

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

"Oferujemy interdyscyplinarny program, pozwalający na aktualizację i poszerzenie wiedzy przydatnej w codziennej praktyce zarządzania, dostosowany do potrzeb i możliwości kadry sektora farmaceutycznego."

- Prof. Tomasz Hermanowski
Kierownik Studium

Studia typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

 

 

Zajęcia (jeden semestr - 133 godz.) realizowane są w języku polskim w trybie weekendowym. Wykłady, warsztaty i seminaria dyplomowe prowadzą wybitni eksperci oraz doświadczeni praktycy, zatrudnieni w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, Państwowym Zakładzie Higieny, kancelariach prawnych, wyspecjalizowanych w doradztwie dla sektora farmaceutycznego, polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych, przedsiębiorstwach informatycznych i uczelniach wyższych.

 

 

 
Dla osób pracujących w sektorze farmaceutycznym, czy instytucjach organizujących lub finansujących opiekę zdrowotną, udział w Studium jest okazją, aby w ramach kształcenia ustawicznego zaktualizować swoją wiedzę i przygotować się do zmiany warunków konkurencji na rynku leków, 
wynikającej z przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki
 
 
Terminy zjazdów XXIX edycji Studium:

1.    17-19 marca 2017 
2.    24-26 marca 2017
3.    7-9 kwietnia 2017
4.    21-23 kwietnia 2017
5.    12-14 maja 2017
6.    26-28 maja 2017
7.    9-11 czerwca 2017
8.    23-25 czerwca 2017

 

Rozpoczęcie XXX edycji Studium: październik 2017

Program studiów

BLOK 1
Ewolucja systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych

 • Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • System finansowania opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ewolucja systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zasady refundacji świadczeń zdrowotnych oraz środków farmaceutycznych
 • Ustawa Refundacyjna
 • E-zdrowie
 • Telemedycyna

Czego się nauczysz?

 
 • Uzyskasz wiedzę na temat struktury i funkcji polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz źródeł jego finansowania
 • Zrozumiesz rolę interesariuszy w systemie
 • Posiądziesz znajomość pakietu ustaw zdrowotnych oraz  nowej ustawy refundacyjnej, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami
 • Poznasz zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzenia pakietu ustaw zdrowotnych
 • Zrozumiesz rolę i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych 

BLOK 2
Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

 • Ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zakładach opieki zdrowotnej
 • Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP,GLP, GCP)
 • Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej
 • Nadzórnad bezpieczeństwem farmakoterapii - nowe rozwiązania w Unii Europejskiej
 • Struktura dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymogami Wspólnego Dokumentu Technicznego
 • Prawo farmaceutyczne -nowe zasady rejestracji leków w Polsce
 • Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego
 • Nowe prawo farmaceutyczne, znaczenie dla pacjenta - badanie czytelności ulotki informacyjnej
 • Wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych

Czego się nauczysz?

 • Zyskasz umiejętność czytania aktów prawnych z dziedziny farmacji
 • Pozyskasz znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne  wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami
 • Poznasz procedury dopuszczania leków do obrotu
 • Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej

BLOK 3
Organizacja i zarządzanie firmą farmaceutyczną

 • Dynamika innowacyjna przemysłu farmaceutycznego
 • Macierzowe struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi
 • Zasady prowadzenia badań klinicznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i negocjacje w sektorze farmaceutycznym

Czego się nauczysz?

 • Poznasz zasady pracy w grupie i techniki efektywnej komunikacji
 • Poznasz praktyczne elementy etyki w biznesie i zarządzaniu, a także nauczysz się rozpoznawania technik manipulacji i metod przeciwstawienia się im
 • Poznasz elementy zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja, ocena kompetencji i efektów pracy, techniki motywacji pracownika, planowanie rozwoju zawodowego, kultura organizacyjna)
 • Wyćwiczysz techniki negocjacyjne (poznasz strategie negocjacji trójwymiarowych)

BLOK 4
Podstawy marketingu farmaceutycznego

 • Zarządzanie marketingiem farmaceutycznym
 • Rola badań rynku w zarządzaniu marketingiem i sprzedażą
 • Monitorowanie konkurencji
 • Ewolucja  łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych
 • Gospodarka lekami w szpitalach:
  o struktura
  o legislacja
  o zarządzenia NFZ
  o powiązanie z realizacją badań klinicznych
  o audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu
 • Zintegrowane systemy informatyczne w opiece farmaceutycznej
 • Wykorzystanie baz danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientem - technologia Customer Relationship Management
 • Skoordynowana Opieka Farmaceutyczna - Pharmacy Benefit Management

Czego się nauczysz?

 • Poznasz najnowsze metody marketingu bezpośredniego, opartego na wykorzystaniu baz danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • Poznasz zasady zarządzania marketingiem farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem badań rynku oraz monitorowania konkurencji.
 • Zapoznasz się z zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego produktów lekowych
 • Zrozumiesz struktury gospodarki lekami w szpitalach
 • Zapoznasz się z  aktualną legislacją regulującą  gospodarkę lekami w szpitalach
 • Zrozumiesz wpływ zarządzeń NFZ na gospodarkę lekami w szpitalach
 • Zdobędziesz wiedzę na temat powiązań gospodarki lekami w szpitalach i realizacji świadczeń z realizacją badan klinicznych
 • Zapoznasz się z zasadami  przeprowadzania audytu gospodarki lekami w szpitalu

BLOK 5
Farmakoekonomika

 • Podstawy farmakoekonomiki - jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych
 • Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)
 • Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia
 • Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych
 • Ocena technologii medycznych nie - lekowych 
 • Farmakoekonomika w praktyce - warsztaty (case studies)
 • Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji
 • Raport HTA jako wsparcie w procesie negocjacji z Komisją Ekonomiczną w Ministerstwie Zdrowia

Czego się nauczysz?

 • Poznasz znaczenie oraz typy ocen ekonomicznych w sektorze ochrony zdrowia
 • Pozyskasz umiejętność identyfikacji, grupowania i obliczania kosztów w analizach farmakoekonomicznych
 • Poznasz podstawowe zasady Evidence - Based Medicine wraz z metodami pomiaru efektów leczenia
 • Pozyskasz praktyczną umiejętność projektowania analizy farmakoekonomicznej
 • Poznasz zasady oceny publikacji z zakresu ekonomiki zdrowia i nauczysz się dokonywania takiej oceny
 • Zdobędziesz umiejętność wykorzystywania analizy farmakoekonomicznej oraz raportów HTA jako wsparcia w procesie negocjacji z Komisją Ekonomiczną w Ministerstwie Zdrowia

BLOK 6
HTA -  Ocena Technologii Medycznych

 • Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Europie
 • Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny
 • Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego
 • Sposoby wykonywania analiz ekonomicznych (model Markowa, drzewo decyzyjne)
 • Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze - podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny oraz analiza wrażliwości)
 • Europejska sieć HTA: EUnetHTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej nad pacjentami (deklaracja utworzenia europejskiej sieci), harmonogram działań w celu stworzenia sieci

Czego się nauczysz?

 • Posiądziesz wiedzę na temat roli oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, w tym na temat przyszłej współpracy w zakresie HTA w Europie
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat sposobu wykonania:
  o analizy klinicznej
  o analizy ekonomicznej
  o analizy wpływu na budżet
 • Pozyskasz umiejętność przeszukiwania baz informacji medycznej w celu uzyskania danych do analiz
 • Zdobędziesz umiejętność wyszukania wykonanych przeglądów systematycznych i analiz ekonomicznych, porównania ich wyników, wyciągania wniosków

Seminarium dyplomowe

 • Przygotowanie do napisania pracy z zakresu tematyki poruszanej w Studium
 • Pogłębione studia literaturowe w najbardziej interesującej słuchaczy dziedzinie
 • Indywidualne konsultacje wykładowców i ekspertów


 

 

Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji to roczne studia podyplomowe adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w przemyśle medycznym, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną.

Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych. 

 

dr hab. Marcin Czech

prof. Szkoły Biznesu PW

Na rynku polskim nie ma wielu programów edukacyjnych dedykowanych tej grupie zawodowej. Z drugiej strony potrzeby szybko zmieniającego się środowiska oraz oczekiwania kadry menadżerskiej co do możliwości wysokiej jakości kształcenia w tej dziedzinie są bezdyskusyjne. Próbując wypełnić tę lukę, na bazie ponad 20 lat doświadczeń w prowadzeniu programów MBA w oparciu o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej stworzono unikatowe studia, będące uzupełnieniem, rozszerzeniem i aktualizacją prowadzonego od 13 lat Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Wykładane tam treści programowe zostały uzupełnione o specyficzne dla branży moduły: sprzedażowy, badań klinicznych, przedsiębiorczości oraz rozwoju kompetencji osobistych.

 

 

Tryb studiów: zaoczny
Język wykładowy: polski
Liczba godzin zajęć: 180 godzin (2 semestry)

Godziny zajęć:

piatek: 17:00 - 20:15
sobota: 09:00 – 17:30
niedziela: 09:00 – 13:15
Lokalizacja: Zajęcia odbywają się w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ulicy Koszykowej 79 w Warszawie
Forma zaliczenia: 

Studenci zobowiązani są do napisania i obrony pracy dyplomowej. Istnieje możliwość opublikowania wyników najciekawszych prac. 

Początek zajęć:  14.10.2016
Terminy:

III edycja

1.   14-16 Październka 2016
2.   18-20 Listopada 2016
3.   25-27 Listopada 2016
4.   9-11 Grudnia 2016
5.   13-15 Stycznia 2017
6.    27-29 Stycznia 2017
7.   10-12 Lutego 2017
8.   3-5 Marca 2017
9.   24-26 Marca 2017
10. 21-23 Kwietnia 2017
11. 12-14 Maja 2017
12. 9-11 Czerwca 2017


IV edycja

1.   17-19 marca 2017 
2.   24-26 marca 2017
3.   7-9 kwietnia 2017
4.   21-23 kwietnia 2017
5.   12-14 maja 2017
6.   26-28 maja 2017
7.   9-11 czerwca 2017
8.   23-25 czerwca 2017
9.   20-22 października 2017
10. 17-19 listopada 2017
11. 8-10 grudnia 2017
12. 12-14 stycznia 2018

Adresaci programu:

Studia przeznaczone są dla:

 • osób z tytułem licencjata lub magistra (dowolnej dziedziny) zainteresowanych rozszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy, pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym.
   
 • absolwentów Studium Farmakoekonomiki, którzy będą mieli możliwości uzupełnienia wiedzy zdobytej w trakcie Studium oraz uzyskania dyplomu studiów podyplomowych, pod warunkiem odbycia:

  1/ zajęć uzupełniających ustalonych indywidualnie dla każdego w ramach nowej edycji Studium Farmakoekonomiki oraz

  2/ ok. 50 godzin nowych zagadnień przydatnych menedżerom sektora farmaceutycznego takich jak: marketing i sprzedaż, badania kliniczne, rozwój kompetencji osobistych, przedsiębiorczość.
Bloki programowe:
 1. Ewolucja systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych
 2. Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego
 3. Organizacja i zarządzanie firmą farmaceutyczną
 4. Podstawy marketingu farmaceutycznego
 5. Farmakoekonomika
 6. HTA - Ocena Technologii Medycznych
 7. Sprzedaż i Marketing Farmaceutyczny w praktyce
 8. Badania kliniczne
 9. Przedsiębiorczość
 10. Rozwój Kompetencji Osobistych


Absolwent studiów posiądzie wiedzę z zakresu:

1.    Mechanizmów funkcjonowania przemysłu medycznego w ujęciu globalnym i polskim
2.    Specyficznych zasad funkcjonowania działów sprzedaży i marketingu w farmacji
3.    Podstaw farmakologii, badań klinicznych i rozwoju leków
4.    Przedsiębiorczości i innowacyjności z uwzględnieniem nowych technologii w medycynie
5.    Mechanizmów motywacyjnych, skutecznej komunikacji, podstaw samorozwoju, coachingu, mentoringu
6.    Zasad etyki


Jakimi będzie dysponował umiejętnościami?

1.    Praktycznego wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy 
2.    Planowania, realizacji, raportowania zadań związanych z zakresem specyficznych obowiązków w branży farmaceutycznej
3.    Efektywnej współpracy z klientami, przełożonymi i współpracownikami
4.    Rozumienia specyfiki sprzedaży i marketingu farmaceutycznego, roli mediów społecznościowych
5.    Podstawowymi umiejętnościami planowania i realizacji i interpretacji wyników badań klinicznych 
6.    Rozumienia profilu kompetencji, procesów rekrutacji, ścieżek karier, budowania relacji, podstaw negocjacji

 

Dzień Otwarty - 1 marca 2017 o 18:00

Dzień Otwarty
1 marca 2017
godz. 18:00
Szkoła Biznesu PW,
ul. Koszykowa 79, Warszawa
 
 
Rekrutacja 

TRYB NABORU:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń drogą on-line:

Termin składania podań: 10 marca 2017 r.
Szczegółowe informacje w spawie rekrutacji
http://www.biznes.edu.pl/studia-menedzerow-farmacji
 
 
 
 
                                                                                                              
 
Sekretariat Studium
Email studium@biznes.edu.pl
Telefon 022 234 70 14, 022 234 70 85
Fax 022 234 70 16
Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski
Kierownik Studium
Email tomasz.hermanowski@biznes.edu.pl
news

<Lipiec 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
29
2
3
4
5
6
Analiza ryzyka dla QP
2017-07-06 do 2017-07-06
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Newsletter